Nieuws
11 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse...
Rekenmachine
3 juni 2024
Brief aan parlement
Geachte fractievoorzitters en woordvoerders financiën, U bespreekt morgen de Voorjaarsnota en voor dit debat breng ik graag een aantal zaken onder uw aandacht. De VNG heeft tijdens het opstellen van de Voorjaarsnota, namens alle gemeenten, intensieve gesprekken gevoerd met demissionaire kabinet. Dit heeft enkele betekenisvolle stappen als resultaat opgeleverd, zoals...
Sharon Dijksma houdt speech tijdens Najaars ALV 2023
Handreiking
Deze handreiking is een update van de eerder verschenen handreiking rechtmatigheidsverantwoording op 2 november 2020. De handreiking is niet fundamenteel gewijzigd, maar op sommige plekken aangevuld. De handreiking is voor medewerkers bij gemeenten en provincies die – al dan niet binnen gemeenschappelijke regelingen – vorm en inhoud geven aan de...
Close-up van een hand die met een pen iets aanwijst op een klembord
21 december 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/053
Geachte leden van college en gemeenteraad, In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) van 21 november hebben de VNG, IPO en UVW nieuwe afspraken over hun financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Deze afspraken bieden gemeenten kansen om hun financiële ruimte beter te benutten. In deze...
Begroting
1 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/033
Geachte leden van college en gemeenteraad, 'In de nabije toekomst zal duidelijkheid moeten ontstaan over de op langere termijn beschikbare structurele middelen van gemeenten. Er kan niet gewacht worden op een coalitieakkoord van een nieuw kabinet.' Taskforce Taken en Middelen Gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, 1 september 2023...
Hofvijver Den Haag
17 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, U hebt de VNG uitgenodigd te reageren op uw conceptbesluit tot wijziging van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) i.v.m. de invoering van (1) de rechtmatigheidsverantwoording en (2) de wijziging van de goedkeuringstolerantie. Daarnaast wordt naar...
Close-up van rekenmachine met pen ernaast