Geachte mevrouw Bruins Slot,

U hebt de VNG uitgenodigd te reageren op uw conceptbesluit tot wijziging van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) i.v.m. de invoering van (1) de  rechtmatigheidsverantwoording en (2) de wijziging van de goedkeuringstolerantie. Daarnaast wordt naar aanleiding van de Wet open overheid (Woo) in het BBV geregeld waarin de openbaarheidsparagraaf in begrotingen en jaarrekeningen ten minste inzicht moet geven. We gaan hieronder op de voorgestelde wijzigingen in.