Nieuws
Factsheet
Met een enquête die de VNG in het najaar van 2020 onder haar leden heeft uitgezet, wilden we achterhalen of CO2-reductie wordt meegenomen in beleidsplannen en in de uitvoering daarvan. Hieruit bleek dat slechts een derde van de respondenten een nulmeting heeft gedaan van de CO2-footprint en dat gemeenten nog...
Rapport
Dit is een vervolgstudie op het rapport Reductie van CO2-uitstoot wegverkeer door aanpassingen in wegontwerp. In het vorige rapport hebben we verschillende oplossingen in kaart gebracht; dit rapport geeft een beeld van de hoeveelheid CO2-besparing in de exploitatiefase door keuzes in het wegontwerp. Daarbij zijn ook de uitstoot van stikstof...
Geluidsoverlast
Rapport
Eén van de grootste uitdagingen voor nu en de toekomst is het snel verminderen van onze CO2-uitstoot. Ook gemeenten werken aan de klimaatopgaven. Zowel wat betreft de eigen bedrijfsvoering als wat er mogelijk is op straat. Gemeenten investeren in een duurzaam eigen wagenpark en voorzieningen voor fietsers, openbaar vervoer, elektrische...
Geluidsoverlast
Overig
Steeds meer gemeenten hebben concrete ambities als het gaat om CO2-reductie. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag om hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering. In 2019 ondersteunde de VNG gemeenten hierbij met het Programma CO2-beprijzing. Dit programma is uitgevoerd met financiering uit de Klimaatenveloppe. In...
Factsheet
Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop...
Winkelstraat