Rapport
Dit is een vervolgstudie op het rapport Reductie van CO2-uitstoot wegverkeer door aanpassingen in wegontwerp. In het vorige rapport hebben we verschillende oplossingen in kaart gebracht; dit rapport geeft een beeld van de hoeveelheid CO2-besparing in de exploitatiefase door keuzes in het wegontwerp. Daarbij zijn ook de uitstoot van stikstof...
Rapport
Eén van de grootste uitdagingen voor nu en de toekomst is het snel verminderen van onze CO2-uitstoot. Ook gemeenten werken aan de klimaatopgaven. Zowel wat betreft de eigen bedrijfsvoering als wat er mogelijk is op straat. Gemeenten investeren in een duurzaam eigen wagenpark en voorzieningen voor fietsers, openbaar vervoer, elektrische...
Overig
Steeds meer gemeenten hebben concrete ambities als het gaat om CO2-reductie. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag om hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering. In 2019 ondersteunde de VNG gemeenten hierbij met het Programma CO2-beprijzing. Dit programma is uitgevoerd met financiering uit de Klimaatenveloppe. In...
Factsheet
Doe mee met het Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder!
Factsheet
Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop...
19 september 2017
Overige brief
DC-2017/2228
Geachte bestuurders, Namens alle partners in het deltaprogramma bieden wij u het Deltaprogramma 2018 aan, dat door het kabinet is vastgesteld en op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nieuw hierin is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit plan zal - net als het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater...