Nieuws
Handreiking
Hoe zorgt u ervoor dat personen die een gevangenisstraf moeten uitzitten zo goed mogelijk terugkeren in de samenleving? Deze handreiking geeft daarvoor handvatten aan medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de reclassering en de gemeenten. Zij spelen samen een sleutelrol in het re-integratieproces. Samen willen zij voorkomen dat (ex-)gedetineerde...
Samenwerken: allemaal handen met elk een puzzelstukje
14 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/059
Aanleiding Deze ledenbrief bevat twee onderwerpen. Op 1 juli jl. is de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) in werking getreden. Deze brief biedt een overzicht van de gevolgen van die wet voor gemeenten, die vooral betrekking hebben op informatieverstrekking en gegevensdeling. We verwijzen daarbij naar concrete handreikingen. Het tweede...
Justitieel complex Zaanstad
Factsheet
De Wet straffen en beschermen wijzigt enkele wetten, zoals de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw), de Penitentiaire Maatregel (Pm) en het Wetboek van strafrecht. Enkele onderdelen van de wet zijn voor gemeenten van direct belang. Dit informatiesheet geeft een overzicht van de hoofdlijn van de wet en gaat dieper in op de...
Justitieel Complex Zaanstad
Handreiking
Deze handreiking is een uitwerking van het juridische kader voor gegevensuitwisseling indien er sprake is van een reëel risico dat een gedetineerde (opnieuw) een ernstig gewelds- of zedendelict zal plegen. Het betreft praktische handvatten voor de casemanagers van de penitentiaire inrichtingen en de gemeentelijke gemandateerde. De handreiking wil zo eventuele...
Handreiking
Gegevensuitwisseling over detentie en re-integratie is voor de PI, de gemeente en de reclassering cruciaal om hun wettelijke taken ten aanzien van de ondersteuning van gedetineerden goed te kunnen uitvoeren. Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling per 1 juli 2021 in de samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)...
Winkelstraat
Overig
Geef ex-gedetineerden in uw gemeente perspectief op een positieve toekomst, schakel Prison Gate Office (onderdeel van het Leger des Heils) in voor betrouwbare, lokale begeleiding na detentie. Mannen en vrouwen die net uit de cel komen hebben een geschiedenis, een naam en soms gedrag die hun inburgering in de gemeente...