Handreiking
Deze handreiking, primair bedoeld voor gemeenten (wijkcoördinatoren/gebiedsmanagers en beleidsambtenaren), biedt naast het in kaart brengen van problematiek (vormen van polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) ook informatie en handvatten voor verschillende vervolgstappen: Wat moet er gebeuren om de polarisatie tegen te gaan of te voorkomen (oplossingsrichtingen)? Welke interventies kunnen worden...
Overig
Polarisatie tussen jongeren lijkt niet toe te nemen, goede preventie blijkt vaak incidenten te voorkomen. Wel maken experts zich zorgen over toenemende segregatie en over polarisatie tussen jongeren en instituties. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van deze verkenning in opdracht van Platform JEP, het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwey-Jonker Instituut...
10 september 2015
Brief aan kabinet
ECLBR/U201501379
Geachte heer Plasterk, Dank voor toezending van het voorstel voor wijziging van de Paspoortwet (uw brief van 11 juni 2015). In deze brief onze reactie op dit wetsvoorstel namens de Nederlandse gemeenten. Wij hebben onze reactie afgestemd met het NGB en de NVvB.
Factsheet
De aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme is een van de belangrijkste thema’s in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. De Rijksoverheid werkt intensief aan de versterking van de aanpak van radicalisering en jihadisme. Gemeenten hebben bij uitstek een belangrijke rol in de integrale aanpak. In deze factsheet leest u meer...
22 mei 2015
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Steur, Dank voor toezending van het wetsvoorstel Tijdelijke bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (uw brief van 17 maart jl.). In deze brief verwoorden wij de reactie op het wetsvoorstel namens de Nederlandse gemeenten en in afstemming met het NGB. Met de wet krijgt de minister de bevoegdheid om...
Factsheet
In deze factsheet vindt u algemene informatie over de lokale (bestuurlijke) aanpak van radicalisering en jihadisme. Neem voor vragen die verband houden met een concrete casus of paspoortmaatregel contact op met de politie en zo nodig met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), tel. 070 - 751 5050.