Wetgeving en jurisprudentie

Hieronder vindt u een de belangrijkste informatie op het gebied van wetgeving en een selectie van relevante jurisprudentie. Het is geen uitputtend overzicht. Op Rechtspraak.nl vindt u alle uitspraken van de Nederlandse rechterlijke macht. Algemene documenten en praktijkvoorbeelden vindt u op aparte pagina's.

Wetgeving en jurisprudentie

Intrekken en terugvorderen van jeugdhulp in de vorm van pgb’s wegens niet verstrekken van de juiste informatie | Jurisprudentie

Op initiatief van de vader van de eisers zijn er twee stichtingen opgericht. Vader heeft in deze stichtingen (indirect) zeggenschap. Door verweerder uitgekeerde pgb-gelden voor begeleiding individueel door een professionele hulpverlener zijn door de ene stichting ontvangen en doorbetaald aan de andere, door vader, bestuurde stichting. Professionele hulpverlener is een vriendin van de moeder, die op basis van onjuiste zorgovereenkomsten hand- en spandiensten heeft verricht, waarvoor zij niet betaald heeft gekregen.

>Lees meer

Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wmo | Kamerbrief

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschrijft in de brief contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Belangrijk onderwerp daarbij is het voorkomen en het beperken van de rol van frauduleuze, malafide aanbieders.

> Lees meer

Aanpak inkoop en aanbesteden sociaal domein | Kamerbrief

Het kabinet wil de aanbestedingsprocedure voor de zorg in het sociaal domein (zoals jeugdhulp en thuiszorg) vereenvoudigen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hiervoor worden aangepast. 

> Lees meer

Investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders | Kamerbrief

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering.

> Lees meer

Directeur die ruim €1,5 miljoen aan zorggeld heeft vergokt | Kamervragen

Minister De Jonge (VWS) geeft in antwoord op vragen van Kamerlid Hijink (SP) aan dat de casus dat de directeur van zorgbureau Victorie ruim € 1,5 miljoen aan zorggeld vergokte het belang laat zien dat gemeenten aansluiten op het Informatieknooppunt Zorgfraude en het belang van gegevensuitwisseling tussen betrokken partijen.

> Lees meer

Zorgbureau Victorie vergokte zorggeld | Kamervragen

In antwoord op vragen van Kamerlid Agema (PVV) noemt minister De Jonge het schokkend dat geld, dat bedoeld is voor zorg aan kwetsbare mensen, wordt besteed aan zaken die niet zorg gerelateerd zijn. Zodra de gemeente Almelo de eerste melding kreeg over misstanden bij Victorie startte de Sociale Recherche Twente eind augustus 2018 versneld een diepgaand onderzoek en kreeg Victorie in oktober 2018 geen contract meer.

> Lees meer

Gevangenisstraf en beroepsverbod voor pgb-fraude | Jurisprudentie

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat verdachten schuldig zijn aan het leiding geven aan pgb-fraude, waarbij het fraudebedrag is berekend op minimaal € 115.000,-. Ze worden veroordeeld tot een gevangenisstraf en een beroepsverbod in de zorg.

> Lees meer

Uitbetaling van de pgb’s aan cliënten van Nova Care mag niet worden opgeschort | Jurisprudentie

De rechtbank Maastricht heeft geoordeeld dat de gemeente Kerkrade de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) niet mag opschorten, totdat op de bezwaren is beslist.

> Lees meer

Zorgfraude als verdienmodel voor criminelen | Kamervragen

In antwoord op Kamervragen van de VVD erkent minister De Jonge (VWS) dat er personen zijn die willens en wetens misbruik maken van zorggelden en frauderen. De Jonge heeft daarom in de agenda pgb (persoonsgebonden budget) en in het programmaplan rechtmatige zorg een aparte actielijn voor het bestrijden van pgb-fraude opgenomen.

> Lees meer

Gemeente Nijmegen maakt pgb-fraude voorlopig voldoende aannemelijk | Jurisprudentie

De rechtbank oordeelt voorlopig dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat door een vennootschap van de Rigtergroep stelselmatig aanzienlijk minder zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. De Rigtergroep krijgt nu de gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

> Lees meer

Celstraf voor grootschalige pgb-fraude | Jurisprudentie

Verdachte heeft gedurende een aantal jaren geld verduisterd van cliënten waarvan hij het persoonsgebonden budget (pgb) beheerde. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt verdachte hierom tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

> Lees meer

Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021

In deze voortgangsrapportage gaat het ministerie van VWS in op de resultaten die sinds de start van het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021 zijn bereikt en de maatregelen die zijn genomen. In verschillende sectoren zijn meerdere initiatieven gestart om het correct registreren en declareren van zorg te verbeteren en fouten te voorkomen.

> Lees meer

Spoedige toezending brief inzake fraude met persoonsgebonden budgetten | Kamerbrief

Om een completer beeld te krijgen van de omvang van fraude met pgb's is een inventariserend vooronderzoek uitgevoerd door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In een brief aan de Tweede Kamer laat minister De Jonge (VWS) weten dat deze informatie niet openbaar wordt gemaakt, omdat het de fraudeur 'wijzer' kan maken.

> Lees meer

Cel en werkstraf voor gezin dat fraudeerde met pgb’s | Jurisprudentie

Een 27-jarige Rotterdammer, zijn moeder en vader zijn door de rechtsbank Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 2 jaar, 15 maanden en een werkstraf van 120 uur. Ook heeft de rechter beroepsverboden opgelegd. Het trio heeft zich schuldig gemaakt aan zorgfraude en witwassen van geld dat hiermee werd verdiend.

> Lees meer

'Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht' | Kamervragen

Minister De Jonge (Ministerie VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het artikel 'Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht'. De Jonge geeft aan dat hij de berichtgeving bij RTV Oost heeft gevolgd, maar dat hij vooralsnog geen aanleiding ziet om in te grijpen.

> Lees meer

Celstraf voor pgb-fraude | Jurisprudentie

De Rechtbank Overijssel veroordeelt een 56-jarige vrouw uit Paterswolde voor pgb-fraude tot 12 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag zij 5 jaar lang niet in de zorg werken. Haar 62-jarige echtgenoot is vrijgesproken.

> Lees meer

Rechtbank geeft Nijmegen tik op vingers, zorgfraude niet aangetoond | Kamervragen

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Hijink (SP) over het bericht 'Rechtbank geeft Nijmegen tik op vingers; zorgfraude niet aangetoond'. In de antwoorden geeft hij aan dat hij het beoordelen van de zaak laat hij aan de rechter.

> Lees meer

Hulpverlenende organisatie kan pgb niet beheren

Deze uitspraak gaat over het beheer van een persoonsgebonden budget (pgb) als betrokkene dat zelf niet kan. De rechtbank Gelderland oordeelt dat een hulpverlenende organisatie een pgb niet kan beheren vanwege het risico op belangenverstrengeling.

> Lees meer

Wet Bevorderen samenwerking en Rechtmatige Zorg | Reactie VNG

De VNG staat positief tegenover de Wet Bevorderen samenwerking en Rechtmatige Zorg maar wenst nog een aantal aanpassingen in de wettekst en in de memorie van toelichting. Dit schrijft de VNG in een brief aan het ministerie van VWS.

> Lees meer

Vordering van gemeenten tot terugbetaling zorggelden afgewezen

De rechtbank wijst de vordering van de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe af. De gemeenten verzochten de rechtbank om de bestuurder van zorgaanbieder Job Lanceer te veroordelen tot het terugbetalen van 1,3 miljoen euro aan uitbetaalde zorggelden.

> Lees meer

Gemeente Nijmegen krijgt kans vermeende fraude in 4 dossiers van zorginstelling verder toe te lichten

De rechtbank Gelderland bepaalt in een tussenvonnis dat de gemeente Nijmegen de gelegenheid krijgt om met betrekking tot 4 cliënten van zorginstelling R2 B.V., onderdeel van de Rigtergroep, verder toe lichten waarom zij vindt dat er is gefraudeerd. Het vervolg van deze procedure blijft beperkt tot deze paar gevallen, omdat de gemeente onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat er mogelijk ook verder sprake is van fraude.

> Lees meer

Vrijspraak in miljoenenzaak pgb-fraude

3 zorginstellingen uit Twente en Katwijk en 7 van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb).

> Lees meer

Pgb beschermd wonen teruggevorderd

De rechtbank Overijssel heeft een tweetal beroepen tegen de terugvordering van een bedrag van €115.843,58 voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen ongegrond verklaard.

> Lees meer

Heimelijk gebruik van (film)camera niet toegestaan bij beoordeling rechtmatigheid pgb-gelden

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de besteding van de pgb-gelden maakte Zorgkantoor Midden-IJssel gebruik van een camera die foto’s en filmbeelden maakte vanaf de openbare weg. De rechtbank Overijssel oordeelt in beroep dat dit niet is toegestaan.

> Lees meer

Ondersteuning op maat

Logo VNG Naleving

Bij ondersteuningsverzoeken bezoeken onze specialisten u in een 'samenstelling op maat'. Onze deskundigheid bestaat uit zowel theoretische, juridische expertise als praktische veldkennis. Vraagt u zich af of de signalen die uw gemeente ontvangt voldoende zijn voor een ondersteuningstraject, neem dan contact op met de VNG Naleving-adviseur in uw regio. ​