Datum

Organisatie

IKZ

Soort

Onderzoek

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft in samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) een onderzoek uitgevoerd naar de verwevenheid tussen criminaliteit en zorg. Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar strafrechtelijke antecedenten van bestuurders bij zorgorganisaties dat het IKZ in 2019 heeft gepubliceerd. De resultaten van dit onderzoek wezen in de richting van een verband tussen zorgfraude en antecedenten: bij ongeveer de helft van de onderzochte bestuurders was sprake van een eerdere veroordeling waarbij een straf is opgelegd. Het kon hierbij gaan om diverse soorten delicten: om (zwaardere) verkeersdelicten, maar ook om fraude, diefstal of geweldsdelicten.

Inzicht

Het verkregen inzicht in criminele achtergronden van bestuurders van zorgorganisaties naar aanleiding van dit onderzoek, riep vervolgvragen op in hoeverre sprake is van criminele activiteiten in combinatie met zorg, hoe vaak de criminaliteit en zorg met elkaar verweven zijn en hoe deze verwevenheid eruit ziet. Het RIEC ON heeft in vervolg hierop aangegeven diverse casussen in behandeling te hebben (gehad) waarbij verwevenheid van ondermijnende criminaliteit en zorg was geconstateerd. Vanwege de meerwaarde die het RIEC ON zag in een onafhankelijk onderzoek dat de problematiek in kaart brengt, heeft het IKZ in samenwerking met het RIEC ON dit onderzoek uitgevoerd.

Een wereld te winnen

De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude.

VNG Naleving gaf het bureau LokaleZaken opdracht om de fraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet inzichtelijk te maken en aanbevelingen te doen voor een effectieve aanpak. Het resultaat is het rapport ‘Een wereld te winnen’ | Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet)’. Hierin worden onder meer 6 fraudestrategieën en 63 fraudetactieken onderscheiden.