Algemeen:

- Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding

Handreiking met beschrijvingen van de cliëntgroepen die gebruik maakten van AWBZ-begeleiding. De publicatie geeft inzicht in de ondersteuningsvragen en de doelen van extramurale begeleiding, een onderdeel van de AWBZ dat is overgegaan naar de Wmo 2015.


- Doelgroepenvervoer

  • Modelbestek aanbesteden doelgroepenvervoer 

Doel van het modelbestek is het bevorderen van inkoop gericht op kwaliteit voor reizigers en een eerlijke positie voor vervoerders en hun medewerkers. Vooral gemeenten kopen dit vervoer op maat in, voor hun inwoners met een Wmo-indicatie en voor leerlingen die vervoer naar school nodig hebben.

Hieronder het modelbestek met bijlagen. Het modelbestek zorgvervoer is samengesteld in opdracht van leden-zorgvervoerders van KNV. CROW neemt dit modelbestek in beheer.

Modelbestek doelgroepenvervoer (word) 
Bijlage: Prijsinvulformulier (excel)
Bijlage: Overeenkomst (word)
Bijlage: Wachtkamerovereenkomst (word)

  • AanbestedingsinstituutMobiliteit (AIM) bevrordert kwaliteit doelgroepenvervoer

Om een dreigend faillissement af te wenden of marktaandeel te behouden, wordt soms bewust te laag ingeschreven bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. Er zijn ook lage lage inschrijvingen omdat vervoerders inspelen op de mogelijkheid tot ‘heronderhandelen’ nadat een opdracht is vergeven.

Om te proberen uit de neerwaartse spiraal te komen, hebben KNV Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen de handen ineen geslagen en besloten het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (kortweg AIM) in het leven te roepen. Met het AIM moet vanuit de bedrijfstak richting opdrachtgevers duidelijk worden wat belangrijks is om mee te nemen bij aanbestedingen. Het AIM wil namens de bedrijfstak een gesprekspartner zijn bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.

Het doel is bij te dragen aan een dusdanig niveau van inkoop, dat de vervoerders kunnen en willen investeren in voertuigen, personeelsbeleid en dienstverlening richting de gebruikers. Zulke investeringen dragen er immers ook aan bij dat goed opgeleide en ervaren werknemers voor de branche worden behouden.

 


ALS
 

  • Website:

ALS Centrum Nederland heeft een website gemaakt speciaal voor Wmo-ambtenaren. ALS Centrum: 'We vinden het erg belangrijk dat Wmo-ambtenaren gemakkelijk de juiste informatie over ALS vinden. Het meest belangrijk is de progressiviteit van de ziekte (gemiddelde levensverwachting: drie jaar na de eerste symptomen). Veel patiënten gaan zo hard achteruit dat een wachttijd van drie maanden voor een hulpmiddel te lang is. Feedback op onze website is overigens altijd welkom!'

  • Behandelteam:

Elke ALS-patiënt is onder begeleiding bij een ALS behandelteam. Ambtenaren kunnen altijd contact opnemen met de ergotherapeut van het dichtstbijzijnde ALS-behandelteam in de revalidatiecentra. Deze en deze ergotherapeuten kunnen (uiteraard mits de patient daar mee instemt) informatie geven over de specifieke situatie van een ALS-patiënt. U vindt het dichtstbijzijnde team op: de site van ALS Centrum Nederland.
 


Autisme
 

Voor volwassenen met autisme heeft de woonsituatie vaak een negatief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven. Belangenvereniging PAS vraagt via de brochure 'Autismevriendelijk wonen'  aandacht voor deze problematiek. 


U kunt de brochuredownloaden van de website van PAS, hier vindt u ook links naar andere publicaties over het thema. Het is ook mogelijk gedrukte exemplaren van de brochure te bestellen.


Dementie
 

Informatie van Alzheimer Nederland:

Zie ook:


Doven/slechthorenden
 

Tolkvoorziening
De tolkvoorziening in de leefsituatie voor mensen met een zintuiglijke beperking valt sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Voor de doelgroep van de Participatiewet is de voorziening eveneens per 1 januari onderdeel van die wet.

De VNG heeft voor beide domeinen één nieuwe landelijke regeling vastgesteld:

Meer informatie:

Brochure voor gemeenten
Platform doven, slechthorenden en tos stelde een brochure samen met informatie over auditieve beperkingen. De brochure is bestemd voor medewerkers van gemeenten en geeft tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden. 


Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn niet altijd goed in beeld bij gemeenten. de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakte daarom een speciale editie het het e-zine De Transformatie, met feiten en cijfers, signalering, praktijkvoorbeelden, cliëntportretten en ondersteuning voor deze doelgroep:


Orgaandonoren
 

Aanvragen voor huishoudelijke hulp door 'orgaandonoren bij leven' komen weinig voor. Maar wat doet u als Wmo-medewerker als u toch met een dergelijke aanvraag te maken krijgt? In deze brochure geeft het ministerie van VWS tips en achtergrondinformatie:


Ouderen met verstandelijke beperking
 

Vanaf 2015 krijgen gemeenten en de daarbinnen werkzame organisaties voor zorg en welzijn steeds vaker te maken met ouderen die een verstandelijke beperking hebben. Uit onderzoek blijkt dat het verouderingsproces bij deze groep ouderen eerder inzet dan bij ouderen zonder beperking. Dat vraagt om specifieke aandacht.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft factsheet gemaakt en een digitale vindplaats/toolkit ingericht met actuele informatie over ouderen met een verstandelijke beperking:


Psychische aandoeningen / GGZ
 

Hoe onderken je of iemand last heeft van een psychische aandoening? Welke ondersteuning zet je vervolgens in: (extramurale) begeleiding of een intramurale voorziening (Beschermd Wonen)?  En is de extramurale begeleiding die u kunt bieden geschikt voor mensen met GGZ-problematiek? 

Deze publicatie van de VNG (in samenwerking met RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland) helpt u bij het antwoord op deze vragen:

Zie ook: