De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen. Ook worden basisgegevens over niet-zichtbare objecten opgenomen, zoals bestuurlijke gebieden, woonplaatsen en openbare ruimten.

Doel

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) moeten meer samenhang gaan vertonen. Met de samenhangende objectenregistratie (SOR) kunnen gegevens efficiënt worden gewonnen en bijgehouden. Ook bevordert SOR integraal gebruik van deze gegevens in bestaande werkprocessen (zoals het heffen van belasting) en bij de aanpak van maatschappelijke opgaven in het fysieke domein (zoals de stikstofproblematiek of de energietransitie).

Samenwerkingspartners

De ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie is een samenwerkingsverband van onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en de Waarderingskamer. Het traject maakt onderdeel uit van het regieprogramma Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (DiS Geo) van het ministerie van BZK en heeft een relatie met het programma Centrale netwerkregistratie van het ministerie van I&W. Kennispartners zijn onder meer het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), Geonovum en CROW.

Beschrijving

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en dat heeft ertoe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, processen om gegevens bij te houden en ICT-systemen.

Wens van gemeenten

Gemeenten als (mede)beheerder van deze registraties hebben daarom aangegeven de bestaande registraties in samenhang te willen doorontwikkelen tot een samenhangende objectenregistratie (SOR). Ook vanuit het gemeentelijk gebruik van objectgegevens bestaat behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen (zoals in het kader van de Omgevingswet en gemeentelijke belastingen). Het is de bedoeling dat in de registratie ook direct de verdere doorgroei naar een driedimensionale beschrijving van objecten wordt meegenomen, zoals dat onder meer in het kader van Totaal Driedimensionaal (T3D) wordt beproefd. De samenhangende objectenregistratie voldoet uiteraard ook aan de eisen die gemeenten vanuit Common Ground stellen aan de inrichting van de informatievoorziening.

Uitvoering van het project

Binnen het regieprogramma DiS Geo worden een aantal overheidsbrede activiteiten georganiseerd. Gemeenten leveren daaraan hun bijdrage via deelname vanuit VNG. Dit heeft intussen geleid tot een beschrijving op hoofdlijnen van de inhoud van de registratie. Ook is een eerste architectuurschets voor de ICT-voorzieningen opgesteld. Deze verschillende onderdelen worden uiteindelijk samen met afspraken over de financiering, de wijze van sturing en het implementatietraject opgenomen in een interbestuurlijke akkoord over de invoering van de SOR. 

Daarnaast pakken gemeenten zelf een aantal zaken op die alleen/vooral hen aangaan in een collectief gemeentelijk traject. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verdere uitwerking van nieuwe inwintechnieken, nieuwe bijhoudingsprocessen en de ontwikkeling van een aantal profielen voor nieuwe functies. Hiervoor worden onder meer werkbijeenkomsten met gemeenten georganiseerd.

Toolbox

Om gemeenten te helpen in de voorbereiding op de samenhangende objectenregistratie wordt een toolbox ontwikkeld. Deze toolbox vullen we gefaseerd met steeds meer hulpmiddelen, zoals standaard presentaties en handreikingen.

Meer weten?

Heeft u ideeën voor de verdere uitwerking van de samenhangende objectenregistratie? Of heeft uw gemeente relevante ervaringen met het onderwerp die u graag wilt delen? Neem dan contact op met marcel.rietdijk@vng.nl.

Bronnen