Rechtspersonen kunnen net als natuurlijke personen zelfstandig optreden in het rechtsverkeer en hebben dezelfde rechten en plichten als natuurlijke personen (artikel 2:5 BW).
 
In artikel 2:3 BW wordt rechtspersoonlijkheid toegekend aan stichtingen, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze en besloten vennootschappen; dat zijn de privaatrechtelijke rechtspersonen. De regels voor oprichting, liquidatie en werkwijzen van deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn opgenomen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daar is ook te vinden welke organen de wet voor de diverse rechtspersonen benoemt en wat hun taken en bevoegdheden zijn. In de statuten van de verschillende rechtspersonen wordt het doel van de rechtspersoon en de interne organisatie verder uitgewerkt en vastgelegd.

Meer informatie