De gemeente kan privaatrechtelijke instrumenten inzetten voor de behartiging van haar taken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een overeenkomst of aan privaatrechtelijke handhaving. Net als in het publiekrecht moet de gemeente zich dan houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 3:14 BW). De inzet van het privaatrecht is niet onbeperkt mogelijk. Het gebruik ervan kan vooral beperkt zijn wanneer de gemeente via het privaatrecht bepaalde doelen wil dienen of bereiken terwijl de gemeente daarvoor ook over publiekrechtelijke bevoegdheden beschikt. Voor het antwoord op de vraag of de gemeente de privaatrechtelijke weg kan bewandelen, zijn de doorkruisingsleer en misbruik van bevoegdheid van groot belang.

Meer informatie

  • Factsheet privaatrechtelijk schadeverhaal (VNG, 2018, pdf): Deze factsheet gaat in op de mogelijkheden van schadeverhaal/kostenverhaal in specifieke gevallen via de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daad, waaronder het opruimen van olie op het wegdek
  • Van Contact naar Contract (VNG, 2013, pdf): In deze handreiking wordt in de paragrafen 3.3.2 - 3.3.5 beknopt ingegaan op de doorkruisingsleer en het leerstuk van misbruik van bevoegdheid
  • De doorkruisingsleer in perspectief (VNG, 2010, pdf): Deze handreiking bevat een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht om de publieke belangen in de gemeentelijke praktijk te bewaken