Het Zorg- en Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei (gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen) organiseerde 27 oktober 2020 een bijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden.

Directe aanleiding: het Bestuurlijk Akkoord Re-integratie Ex-justitiabelen dat de VNG, het ministerie van J&V (de minister van Rechtsbescherming)/DJI en de reclassering sloten, en de nieuwe Wet straffen en beschermen. Het Bestuurlijk Akkoord en de nieuwe wet regelen dat gedetineerden al bij het begin van hun detentie een re-integratieplan maken met de casemanager in de Penitentiaire Inrichting (PI), de nazorgcoördinator in de gemeente en de reclassering.

Maar organisator Anneloes Grootenboer, procesregisseur in het Zorg- en Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei wil vooral dat de nazorg slaagt en dat ook ex-gedetineerden vanuit goede afspraken met betrokken professionals hun terugkeer in de maatschappij kunnen vormgeven. Dat vraagt dat de casemanagers van de PI, de nazorgcoördinatoren in gemeenten en de reclasseringsmedewerkers elkaar kennen en snel kunnen vinden en ook inzicht hebben in elkaars organisatie en mogelijkheden. ‘Het is een gezamenlijke opgave: samen met de gedetineerde werken aan perspectief tijdens en na de detentie periode. We willen allemaal terugval in crimineel gedrag en recidive voorkomen en daardoor maatschappelijke kosten reduceren’. 

Daarom nodigde ze hen allemaal uit voor een middag ‘Nazorg’. Dat werd een digitale bijeenkomst, maar ontmoeten en leren lukt ook dan nog steeds goed. Uit elke gemeenten waren meerdere  mensen aanwezig, de PI was ruim vertegenwoordigd en ook de reclassering. Daarnaast de collega’s van het Zorg- en Veiligheidshuis.

‘We hebben uiteraard een rol bij zware casuïstiek, maar DJI, gemeenten en reclassering zitten in de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis, en wij doen ook een aantal nazorgtaken,’ aldus Anneloes Grootenboer. ‘We zijn een goede spin in het web’.

De gemeente Heerde deelde de ervaringen met de nieuwe aanpak van nazorg volgens de bedoeling van het Bestuurlijk Akkoord. Bij de start van detentie wordt een gezamenlijk trajectplan gemaakt door gedetineerde, casemanager van de PI en de nazorg coördinator van de gemeente. Dat wordt door alle partijen samen uitgevoerd, met desgewenst hulp van de reclassering. Belangrijk is dat de gemeente ook de afdelingen wonen, werk & inkomen en burgerzaken tijdig aanhaakt. Datzelfde geldt voor de nodige zorg en begeleiding: doel is om die zoveel mogelijk te continueren. Heerde volgde de werkwijze van de pilot Samen Starten. Zie ook deze promo: https://youtu.be/dL82vnZqEgQ

De DJI, de 3RO (Reclasseringsorganisaties) en de VNG juichen bijeenkomsten als deze toe. ‘We moeten samen invulling geven aan goede nazorg. Dat vraagt dat we in elkaars keuken moeten kijken en dat begint met elkaar (beter) leren kennen en vervolgens elkaar ook weten te vinden’, zegt Marieke Lammers, staffunctionaris ketensamenwerking van DJI Regio Oost. De deelnemers aan de bijeenkomst in West Veluwe Vallei deelden links naar overzichten van (landelijke) contactgegevens van casemanagers in de PI’s en contactpersonen nazorg bij de gemeenten.

DJI, reclassering en VLOT werken samen in elke regio om het Bestuurlijk Akkoord verder handen en voeten te geven.

Meer informatie