Breng in beeld waar uw gemeente staat bij de uitvoering van de Monitor VN-verdrag Handicap

Met de monitor VN-verdrag handicap brengt u als medewerker van een gemeente zelf in beeld waar uw gemeente staat bij de uitvoering van het VN-verdrag en het werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Vraag toegang aan tot de monitor en gebruik het instrument en de uitslag om in gesprek te gaan met collega’s, bestuurders en inwoners binnen uw gemeente.

De monitor VN-verdrag handicap is bedoeld voor medewerkers bij gemeenten die de inzet op toegankelijkheid en inclusie van de gemeente coördineren. Wanneer u voor uw gemeente toegang tot de monitor aanvraagt, krijgt u inloggegevens voor de monitor waarmee u voor uw gemeente metingen kunt uitvoeren. Per gemeente is er één account beschikbaar. De metingen en uitkomsten ervan zijn alleen zichtbaar voor u en kunnen u helpen om aandachtspunten en prioriteiten te bepalen voor uw Lokale Inclusie Agenda en het gesprek hierover binnen de gemeente en met inwoners.

De Monitor VN-verdrag Handicap bestaat uit een serie vragenlijsten die u geautomatiseerd kunt laten verzenden naar verschillende doelgroepen. Er zijn vragenlijsten voor collega’s over het beleid van de gemeente, vragenlijsten over ambitie voor bestuurders en vragenlijsten over ervaringen met toegankelijkheid voor inwoners. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals de toegankelijkheid van vervoer, van het onderwijs en van werk en inkomen. U bepaalt zelf naar wie u vragenlijsten wilt versturen en over welke onderwerpen u hen wilt bevragen. Hoe meer mensen u betrekt en hoe meer onderwerpen u meenemen, hoe meer inzicht de monitor geeft.

Drie perspectieven

De monitor bestaat uit die soorten vragenlijsten die vanuit een verschillend perspectief laten zien waar uw gemeente staat bij de uitvoering van het VN-verdrag. U bepaalt zelf welke perspectieven u wilt meenemen in een meting en welke personen u hiervoor een vragenlijst verstuurt.

Perspectief

 

Bestemd voor

Beleid

De mate waarin het beleid van uw gemeente en de uitvoering ervan toegankelijk/inclusief is.

Collega’s of ervaringsdeskundigen die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor het beleid en/of de uitvoering hiervan.

Ambitie

De ambitie van de gemeente op het gebied van toegankelijkheid/inclusie.

Leden van het college van B en W of gemeenteraadsleden.

Ervaring

Ervaringen met betrekking tot  toegankelijkheid/inclusiviteit in de gemeente.

Inwoners (met een beperking of langdurige ziekte), een ouder/mantelzorger die zorg verleent aan een inwoner of een ervaringsdeskundige die de belangen vertegenwoordigt van inwoners.


Waar het gaat om het bevragen van inwoners adviseren we om een ruim aantal respondenten te betrekken en daarbij rekening te houden met diversiteit in leeftijd, geslacht en beperkingen. Hoe meer verschillende mensen de vragenlijsten invullen, hoe representatiever de resultaten zijn voor de inwoners van uw gemeente. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen houden we voor de vragenlijsten over ervaring een minimum van vijf respondenten aan, zodat resultaten niet herleidbaar zijn naar een individuele inwoner. We raden echter aan om meer respondenten te betrekken om een beter beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners.

Zeven onderwerpen

Een toegankelijke samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners. Aansluitend bij de handreiking Index Lokale Inclusie Agenda maakt de monitor onderscheid naar zeven onderwerpen die voor iedereen van belang zijn. U bepaalt zelf op welke onderwerpen u verschillende respondenten wilt bevragen.

Onderwerpen

 

Onderwijs & ontwikkeling

De toegankelijkheid van het onderwijs en de mogelijkheden voor inwoners om zich levenslang te kunnen ontwikkelen.

Thuis

De toegankelijkheid van woningen en de mogelijkheden voor iedereen om te wonen waar en hoe ze willen.

Werk & inkomen

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van werkplekken en de mogelijkheden voor iedereen om maatschappelijke betekenis hebben.

Vrije tijd

De toegankelijkheid van locaties en evenementen en de mogelijkheden om in je vrije tijd te doen wat je wilt.

Vervoer

De toegankelijkheid van (openbaar) vervoer en de mogelijkheden voor iedereen om zichzelf te kunnen verplaatsen.

Welzijn, gezondheid & ondersteuning

De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning en de mogelijkheden voor iedereen om sociale contacten te onderhouden.

Algemeen

De wijze waarop de gemeente werkt aan beleidsontwikkeling, bewustwording, ervaringsdeskundigheid/ontmoeting en toegankelijkheid.

Vragenlijsten op maat

Bij het inzetten van de monitor geeft u per respondent aan welk perspectief hij/zij vertegenwoordigd en op welke onderwerpen u de respondent wilt bevragen. De monitor verstuurt vervolgens op maat een vragenlijst. Elke onderwerp bestaat uit tien tot twintig stellingen en neemt circa vijf tot tien minuten in beslag. Zo kunt u een beleidsmedewerker jeugdzorg een vragenlijst sturen voor het perspectief ‘Beleid’ over het onderwerp ‘Welzijn, gezondheid & ondersteuning’. De collega ontvangt dan alleen over dit onderwerp vragen. Maar u kunt respondenten ook op meerdere onderwerpen bevragen. U kunt bijvoorbeeld aan de leden van het college van B en W een vragenlijst sturen voor het perspectief ‘Ambitie’ over alle onderwerpen. Op deze manier bepaalt u zelf hoe u de monitor wilt inzetten.

Hier kunt u inzien welke vragen de respondenten kunnen ontvangen:

Wanneer een vragenronde is afgelopen vindt u in de monitor de resultaten van de meting. U kunt de resultaten daar digitaal inzien of een rapportage downloaden om de uitkomsten te printen of verder te delen. Voor elk onderwerp dat u heeft geselecteerd bij de vragenronde, geeft de monitor rapportcijfers weer op een schaal van 1 tot 10 van de verschillende perspectieven die u heeft betrokken. Waar respondenten inhoudelijke toelichting hebben gegeven bij onderwerpen, kunt u dit in de rapportage ook inzien.

Duiding van de cijfers

De monitor geeft op basis van de antwoorden van de respondenten scores weer voor de perspectieven die u heeft geselecteerd in de vragenronde(s). U kunt de cijfers als volgt interpreteren:

 

Beleid

Ambitie

Ervaring

 

8 – 10

Zeer toegankelijk/inclusief

Zeer ambitieus

Zeer positief

6 – 8

Redelijk toegankelijk/inclusief

Ambitieus

Positief

 

5 - 6

Matig toegankelijk/inclusief

Gematigd

Twijfelachtig

3 – 5

Niet toegankelijk/inclusief

Weinig ambitie

Negatief

 

1 – 3

Helemaal niet toegankelijk/inclusief

Zeer weinig ambitie

Zeer negatief

Als u voor meerdere perspectieven respondenten heeft uitgenodigd, dan kunt bij de resultaten ook de verhouding zien tussen de scores op de verschillende perspectieven. Hou verhoudt de mate waarin medewerkers aangeven dat het beleid van uw gemeente toegankelijk is zich bijvoorbeeld met de ambitie die uw College van B en W en/of gemeenteraad op dit vlak heeft.

Bij de scores voor de ervaring van inwoners heeft u ook de mogelijkheid om een meer specifieke selectie van respondenten te maken op basis van kenmerken van de inwoners, zoals leeftijd en geslacht. De getoonde scores worden dan automatisch bijgewerkt op basis van uw selectie. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen houden we voor de vragenlijsten over ervaring een minimum van vijf respondenten aan, zodat resultaten niet herleidbaar zijn naar een individuele inwoner.

Bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van uw gemeente op het gebied van toegankelijkheid en inclusie, dan kunt u hier toegang aanvragen tot de monitor. U ontvangt dan op korte termijn inloggegevens om aan de slag te kunnen. Per gemeente is er één account beschikbaar. Het is mogelijk om later contactgegevens van een account te veranderen. Bijvoorbeeld om deze over te dragen aan een andere medewerker.

Wij raden aan de monitor niet te gebruiken in Internet Explorer, maar in Microsoft Edge (standaard in Windows 10 geïnstalleerd), Google Chrome of Firefox.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens van respondenten van de monitor. Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop wij dit doen.

Privacy

Bij het inzetten van de monitor is er sprake van gebruik van persoonsgegevens (o.a. e-mailadressen). Deze persoonsgegevens zijn nodig om u veilige toegang te geven tot de monitor en om bij inzet van de monitor informatie te verzamelen voor de metingen. De VNG draagt zorg voor een rechtmatige, behoorlijke, transparante en veilige omgang met persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. De persoonsgegevens worden niet anders dan gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyverklaring.

Resultaten

De resultaten van uw metingen zijn alleen zichtbaar met de inloggegevens van uw account. Andere gemeenten, partijen of personen kunnen uw resultaten niet inzien. U bepaalt zelf met wie u de uitkomsten deelt. De VNG communiceert ook niet over de resultaten van gemeenten. We behouden ons wel het recht voor om de gemiddelde score van alle deelnemende gemeenten op onderwerpen te bezien en te gebruiken als informatiebron voor een goede ondersteuning van gemeenten in Nederland. Een lage gemiddelde score voor een onderwerp zou bijvoorbeeld aanleiding kunnen zijn om op het betreffende thema meer handreikingen te ontwikkelen of om er meer aandacht aan te besteden in bijeenkomsten voor gemeenten.

Onderstaand vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat uw antwoord er niet bij, neem dan contact met ons op.

Hoe krijg ik toegang tot de monitor VN-verdrag handicap voor mijn gemeente?

Bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van uw gemeente op het gebied van toegankelijkheid en inclusie, dan kunt u hier toegang aanvragen tot de monitor. U ontvangt dan op korte termijn inloggegevens om aan de slag te kunnen.

Is het mogelijk om meerdere accounts aan te maken voor mijn gemeente?

Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. Om te voorkomen dat meerdere medewerkers van een gemeente de monitor onbedoeld gelijktijdig inzetten en daarmee respondenten mogelijk dubbel bevragen, krijgt maar een medewerker tegelijk toegang tot de monitor. Het is wel mogelijk om het e-mailadres en wachtwoord van inloggegevens later aan te passen om de inlog bijvoorbeeld over te dragen.

Mocht u toegang tot de monitor aanvragen en een collega binnen uw gemeente al voor uw gemeente een inlog hebben, dan zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Kan ik de monitor ook gebruiken of inzien als inwoner?

Nee, dat is niet mogelijk. De monitor is bedoeld voor medewerkers die bij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de gemeentelijke inzet op toegankelijkheid en inclusie. Mocht u niet werkzaam zijn bij de gemeente maar wel geïnteresseerd zijn, dan adviseren we u om contact op te nemen met uw gemeente om te bezien of zij gebruik wil maken van de monitor. 

Worden mijn resultaten gedeeld?

Nee, de resultaten van uw metingen zijn alleen zichtbaar met de inloggegevens van uw account. Andere gemeenten, partijen of personen kunnen uw resultaten niet inzien. We adviseren u wel om de uitkomsten te delen en bespreken met respondenten en/of andere collega’s of ervaringsdeskundigen. U kunt daarvoor een rapportage met de uitkomsten downloaden. Deze kunt u zelf van aanvullende duiding voorzien.

Welke vragen ontvangen respondenten van de monitor?

U maakt bij het inzetten van de monitor zelf een selectie op welk perspectief (beleid, ambitie, ervaring) en welke onderwerpen (Onderwijs & ontwikkeling, Thuis, Werk & inkomen, Vrije tijd, Vervoer, Welzijn, gezondheid & ondersteuning, Algemeen) u respondenten wilt bevragen. De respondenten ontvangen op basis hiervan een vragenlijst op maat.

Hier kunt u inzien welke vragen de respondenten kunnen ontvangen:

Heeft u vragen of opmerkingen over de Monitor VN-verdrag Handicap, dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van ons projectteam Iedereen doet mee.