De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)1 is de koepelorganisatie van alle gemeenten en bestaat, naast het bureau, uit:

De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid, bij kennisdeling over de uitvoeringspraktijk en behartigt de belangen van alle gemeenten bij diverse partijen.

Tot de activiteiten behoren:

  • Bieden van een platform
  • Belangenbehartiging
  • Dienstverlening aan gemeenten
  • Ontwikkeling van producten en diensten

Om ons werk goed te doen is het voor de VNG vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken van onze leden en anderen. De belangen van onze leden waaronder het waarborgen van de privacyrechten van betrokkenen staan daarbij centraal.

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 onderstreept dit nog eens. Deze privacyverklaring is niet alleen gebaseerd op wet- en regelgeving in het kader van privacy maar ook op de uitgangspunten waar de VNG voor staat.

Uitgangspunten:

De VNG draagt zorg voor een rechtmatige, behoorlijke, transparante en veilige omgang met persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Wilt u meer weten over de uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd? Klik dan hier.

Wie is verantwoordelijk

De algemene directie van de VNG is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen de VNG (ook wel genoemd: de verwerkingsverantwoordelijke). U kunt, indien u vragen, verzoeken of klachten heeft over privacy, de algemene directie hiervoor schriftelijk  benaderen door tussenkomst van de Functionaris gegevensbescherming.

U kunt deze functionaris bereiken via FG@vng.nl of telefoonnummer 06 40 74 56 49

Register van verwerkingen

Informatie over wat er met uw gegevens wordt gedaan, zoals welke gegevens worden verwerkt, de doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, de (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens, of de persoonsgegevens al dan niet doorgegeven gaan worden buiten de EU of een internationale organisatie en op welke juridische grond dat gebeurt en de bewaartermijn van de gegevens, vindt u in het register van verwerkingen2. Ook wordt in het register vermeld hoe de VNG aan de persoonsgegevens is gekomen.

Rechten van betrokkene

U heeft recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u recht op vergetelheid, dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Voor meer informatie: 

handreiking VNG-realisatie over rechten van betrokkenen deel 1 en deel 2.

Een verzoek om inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens doet u door een mail te sturen naar FG@vng.nl.

U heeft bovendien altijd het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Bijeenkomsten: foto’s, beeld- geluidsopnamen

Tijdens VNG-bijeenkomsten worden foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen gemaakt:

  • Wij gebruiken de gemaakte foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen voor onze communicatie-uitingen, verslagen en promotie van vervolgactiviteiten
  • We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen

Niet op de foto?

  • Wilt u niet op de foto en/of beeld- en geluidsopnamen, dan kunt u dit doorgeven aan de fotograaf of filmmaker, of aan de organisatoren
  • Als u uw eerdere toestemming wilt intrekken dan stuurt u een e-mail naar info@vng.nl, met vermelding van (gebruikte foto/beeld en) welke bijeenkomst
  • Als u uw eerdere toestemming intrekt dan geldt dit vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt. De intrekking geldt niet met terugwerkende kracht

De VNG is verantwoordelijk voor de verwerking van de tijdens VNG-bijeenkomsten gemaakte foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen.

Cookies

De VNG gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de VNG-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de VNG gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de VNG-website worden geoptimaliseerd.

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

U kunt de Functionaris gegevensbescherming van de VNG raadplegen voor privacyvragen of een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens op telefoonnummer 06 40 74 56 49 of FG@vng.nl  

Klacht indienen over privacy/het omgaan met uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de Functionaris gegevensbescherming van de VNG.

Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan.

Ook kunt u een tip doorgeven aan de Autoriteit persoonsgegevens.


1 Deze informatie is gebaseerd op de guidelines voor transparantie. Deze guidelines zijn afkomstig van de Europese toezichthouders, alsmede de VNG-Handreiking: Privacyverklaring voor de gemeentelijke website.

2 Register is opvraagbaar bij de FG.