Arne van Hout – Voorzitter Taskforce

Gemeentesecretaris Nijmegen en daardoor ook coördinerend gemeentesecretaris voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Arne van Hout heeft in gemeenteland verschillende leidinggevende functies bekleed, waaronder gemeentesecretaris en directeur van Bronckhorst. Als secretaris en ambtelijk voorzitter van de P10, een samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, heeft Arne veel gemeenten in Nederland leren kennen. Nu hij gemeentesecretaris van Nijmegen is en voorzitter van de Kring 100.000+ heeft hij ook een goed beeld van de problematiek van grotere steden. Vanuit deze verschillende rollen heeft Arne een netwerk opgebouwd bij ministeries (onder meer het ministerie van BZK), VNG en andere regionale en landelijke partners.

Arne van Hout maakt zich binnen de Taskforce sterk voor actief laten meedoen collega’s aan het samen organiseren. De beweging is nu vooral van de koplopers en dat is prima om alles goed aan te zwengelen. Nu is het tijd dat de beweging zich meer verbreedt en steeds meer gemeenten zich actief betrokken voelen bij samen organiseren. Voor heel veel uitvoerende taken geldt dat het niet logisch is dat het overal anders georganiseerd wordt. Het is zonde van publieksgeld om overal eigen uitvoeringspraktijken te bedenken. En het is niet uit te leggen aan anderen dat in verschillende gemeenten werkzaamheden op verschillende manieren worden uitgevoerd. Natuurlijk moet het bij samen organiseren wel zo zijn, dat recht wordt gedaan aan de beleidsvrijheid die gemeenten hebben. 

Nevenactiviteiten (zoals: lid bestuur, netwerk / vereniging) 

 • Bestuurslid van de Stichting Hanzehof, theater en congrescentrum in Zutphen.
 • Bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.
 • Voorzitter en actief lid Theaterkoor MFA, Dieren.
 • Lid oudercommissie BSO.
 • Voorzitter van de Kring van gemeentesecretarissen van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Martiene Branderhorst – gemeentesecretaris Gouda

Martiene Branderhorst heeft veel ervaring met ICT-vraagstukken in de zorg, het onderwijs en de gemeentelijke branche. In het bijzonder het verzamelen, analyseren en gebruiken van data heeft haar belangstelling.

In de Taskforce Samen Organiseren wil zij zich inzetten om op landelijk niveau producten en standaarden te ontwikkelen, waar in elke gemeente behoefte aan is en gebruik van kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Door iets één keer te ontwikkelen en daarna 355 keer te gebruiken, laten gemeenten zien dat zij gezamenlijk effectief en efficiënt werken. Zij werken dan als één overheidspartij, met als doel om de dienstverlening richting inwoners en ondernemers zo optimaal mogelijk te organiseren.

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • Onderzoek aan Universiteit Utrecht naar de rol van overheidsmanagers bij datapraktijken
 • Toezichthoudende functies in de zorg en het onderwijs.

Richard Wielinga – gemeentesecretaris Almere

Als lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) houdt Richard Wielinga zich bezig met de beweging Samen Organiseren. Hij is erg enthousiast waar deze voor staat en gelooft in het wenkend perspectief van de '+1 gemeente'. Richard Wielinga levert graag een bijdrage vanuit zijn brede kennis en ervaring met vraagstukken rondom het functioneren en de ontwikkeling van gemeentelijke organisaties.
Portefeuille: Innovatief standaardiseren dienstverlening, + 1 gemeente, Gemeentelijke Basisprocessen Werk, Leveranciersmanagement

Astrid van de Klift- gemeentesecretaris Veenendaal

Astrid maakt ook deel uit van de Taskforce namens het bestuur van de FAMO (Federatie van algemene middelenmanagers bij de overheid)

Wim Blok – Directeur Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid, gemeente Leiden

Wim Blok heeft gewerkt bij het Rijk, bij een ZBO, en sinds 16 jaar bij verschillende gemeenten. De rode draad in zijn werkzaamheden is dienstverlening. Binnen de VDP heeft Wim Blok hier ook aandacht voor. Het gaat in de VDP al heel lang over de vernieuwing van de dienstverlening, digitalisering en de gezamenlijke inspanning om die te verbeteren. Ook uit de visitatiecommissie kwam naar voren dat gemeenten sommige taken gewoon niet alleen aankunnen en dat daarom samenwerking noodzakelijk is.

Wim Blok vindt dat de Taskforce naast het formuleren van de goede bedoelingen ook echt iets moet bereiken wat tot de verbeelding spreekt. De gemeenten hebben veel vertrouwen gekregen voor het principe van samenwerken. Dat moet de Taskforce wel behouden door concrete resultaten te behalen. Dat gaat niet alleen door een goede communicatie, aanjagen en de boodschap verkondigen. Het gaat ook over het maken van de juiste keuzes en het analyseren wat het meeste effect heeft. Soms focussen, soms weer wat meer uitproberen.

Verder geeft Wim aan dat het samen ontwikkelen en uitvoeren op tal van terreinen logisch en wenselijke lijkt. Het gaat alleen niet vanzelf. Er is geen krachtige landelijke regie vanuit het rijk, zoals bijvoorbeeld in Denemarken. Het moet vanuit gemeenten zelf komen. Gezamenlijk vormen de gemeenten ook een veel krachtiger partner voor het Rijk, maar ook voor leveranciers als dat nodig is. Alleen gezamenlijk kunnen gemeenten bepaalde specialistische taken aan, zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging (Informatiebeveiligingsdienst).

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Vereniging Directeuren Publieksdiensten sinds 2015.
 • Lid geweest van de visitatiecommissie Informatieveiligheid

Jorinde ter Mors – directeur Dienstverlening Utrecht

Jorinde ter Mors wil de dienstverlening van de overheid op het niveau krijgen dat men mag verwachten in deze tijd: op maat en helder. Met een eenduidige digitale identiteit voor iedere (rechts)persoon. En voor nu, aan de slag!
Portefeuille: Digitale Identiteit / Generieke Digitale Infrastructuur

Constance Boogers- CIO Nijmegen

Constance Boogers heeft ervaring met organiseren van dienstverlening voor gemeenten via informatievoorzieningen, waarmee het voor bewoners makkelijker wordt, voor de organisatie minder complex is en de vrijkomende middelen uiteindelijk terugvloeien naar de dienstverlening. ‘Dus informatiemanagement: wat is onze gezamenlijke visie, hoe organiseren we dat, welke technische middelen kunnen we daarvoor laten ontwikkelen en hoe organiseren we dat met 355 gemeenten om dat stap voor stap te gaan realiseren. Want de huidige dienstverleningswinkel blijft in elke gemeente ‘gewoon’ open terwijl we aan het vernieuwen zijn, aldus Constance Boogers

Constance Boogers brengt jaren ervaring mee in de Taskforce. Kennis over informatietechniek, procesorganisatie (werkwijze zoals scrum, agile, lean). Zij legt ook de verbindingen tussen alle partners. Bij het leggen van deze verbinding houdt zij er rekening mee dat gemeenten bestaan uit diverse domeinen die elk hun eigen vragen en taal spreken. Door dit te weten kunnen gemeenten worden geholpen bij de vernieuwingsprojecten.

Constance maakt zich binnen de Taskforce hard voor het werken vanuit 1 informatievisie (Common Ground) voor de dienstverlening aan bewoners en ondernemers. Het gaat dan vooral over sturen op processen met daarin harmoniseren en standaarden gebruiken. Dit alles helpt gemeenten beter samen te werken en wendbaarder te worden. Ook heeft Constance Boogers oog voor de digitale identiteit om die eindelijk voor iedereen goed te regelen.

Samen organiseren is voor Constance van belang omdat gemeenten nu 355 keer het wiel voor elke innovatie uitvinden, daarmee wordt kostbare kennis en geld verspeeld. Hierdoor wordt het inwoners en ondernemers van gemeenten niet gemakkelijk gemaakt om modern, snel en eenvoudig van publieke dienstverlening gebruik te maken. Er moet eerst geïnvesteerd worden om de vernieuwing te realiseren, daarmee komen middelen vrij om voor de nieuwe opgaves van gemeenten in te kunnen gaan zetten.

Nevenactiviteiten (zoals: lid bestuur, netwerk / vereniging) 

 • Duo-voorzitter bestuur IMG100.000+ (informatiemanagers grote gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden met 100.000 inwoners)
 • Lid kerngroep CIOberaad 100.000+ (chief information officers grote gemeenten)
 • Lid VIAG (vereniging informatie en automatiseringsprofessionals gemeenten)