De datarevolutie en de informatiesamenleving bieden volop kansen aan de lokale overheid. Zo helpen data bij het beter leren kennen van de eigen inwoners en ondernemers en om de dienstverlening aan hen op een hoger peil te brengen. Of om effectiever en efficiënter te opereren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Het Kennisnetwerk data en smart society heeft de volgende doelstellingen:

  • Gemeentelijke professionals on- en offline met elkaar verbinden via een op innovatie gericht netwerk
  • Bewustwording bij gemeenten vergroten over innovatieve technologie door onderling kennis en goede voorbeelden te delen
  • Datatechnologie en -toepassingen samen in de praktijk brengen door handelingsperspectieven te schetsen en gemeenten praktisch te ondersteunen; goede voorbeelden vervolgens ook herbruikbaar maken
  • Pilots en projecten begeleiden en onderzoeken op hun waarde voor meerdere of zelfs alle gemeenten; specifiek voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aantal praktijkproeven uitvoeren
  • Samen standaarden en instrumenten verzamelen en ontwikkelen, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren en sneller tot uitvoering kunnen overgaan

Blijf op de hoogte

Wilt u geen activiteiten missen op het gebied van data in relatie tot de informatiesamenleving? Vul het formulier Houd mij op de hoogte in, zodat u wordt uitgenodigd voor meetups en workshops over onderwerpen als kunstmatige intelligentie, algoritmen, open data en de ethische randvoorwaarden.

3 onderdelen van het netwerk

Het netwerk kent 3 onderdelen, te weten Datagedreven gemeenten, Principes voor de digitale samenleving en Data science hub & data-awareness.

Datagedreven gemeenten

De inzet van data is voor gemeenten zowel interessant voor bestuurlijke doeleinden als voor de bedrijfsvoering. Het team datagedreven gemeenten van VNR Realisatie ondersteunt hen hierbij met projecten op het gebied van bijvoorbeeld datakwaliteit, datatoegankelijkheid en opschaling. Een aantal voorbeelden:

Principes voor de digitale samenleving

Onder de naam Smart Society zetten lokale overheden datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van hun gemeente te verbeteren, in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en inwoners. Bekende toepassingen zijn ‘slimme’ verkeerslichten die rekening houden met de drukte op de weg, lantaarnpalen die kunnen inspelen op onveilige situaties en slimme afvalcontainers die een seintje geven wanneer ze vol zijn, waarna ze automatisch worden opgenomen in de route van de vuilniswagens.

Pleio, LinkedIn, meetups en kennisbank

Gemeenten vragen om een breed gedragen visie, praktijkvoorbeelden en ervaringen van andere gemeenten op deze thema’s. VNG Realisatie faciliteert hierin met meetups en een laagdrempelige werkomgeving op Pleio. De meetups zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij datagedreven werken.

Pleio en LinkedIn 

Voor alle verslagen en presentaties van de meetups en workshops kunt u terecht op onze Pleio-omgeving. U kunt zich aanmelden en lid worden van de Pleio Kennisnetwerk data en smart society. Hier neemt u deel aan discussies en vindt u relevante whitepapers en handreikingen. Daarnaast kunt u lid worden van de LinkedIn-groep (open) data Nederlandse gemeenten

Meetups

De meetups zijn bedoeld voor verdieping of om een concreet resultaat te bewerkstelligen rond een specifiek onderwerp. Hierbij richten we ons op een vooraf vastgesteld vraagstuk en waar mogelijk leveren we een tastbaar product op. Zoals een informatiemodel, standaard, praktijkbeproeving of advies. De workshops lenen zich ook voor consultatie van gemeenten.

Kennisbank

Data en datatoepassingen staan volop in de belangstelling. Onderzoeksinstituten, overheden en bedrijven wereldwijd doen op grote schaal onderzoek naar de kansen en bedreigingen van data. Om de publicaties die hieruit voorkomen op een centrale plaats te bundelen en beschikbaar te stellen, lanceert het Kennisnetwerk Data en Smart Society de gelijknamige kennisbank.