Raadszaal

Open Raadsinformatie

Gerelateerde thema's

Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en besluiten, snel en eenvoudig openbaar en toegankelijk maken. Op de raadpleegomgeving van Open Raadsinformatie kunnen inwoners, journalisten, wetenschappers en alle andere belangstellenden vervolgens nagaan wat er in de lokale politiek speelt.

Doel

Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare raadpleegomgeving versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur. Dat wordt belangrijker naarmate gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden krijgen en de rol van de lokale journalistiek afneemt. Daarbij worden hiermee ook de eerste stappen gezet met actieve openbaarmaking in het kader van de Wet open overheid.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): GGU 

Project- of uitvoeringspartner(s): VNG Realisatie, RIS leveranciers, VVG, hergebruikers, OSF, KOOP, Dia, BZK 

Beschrijving

Actieplan Open Overheid 

Met het Actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor een Open Overheid. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samen werken aan een opener overheid. 

Open Raadsinformatie is het antwoord op het eerste actiepunt uit het eerste Actieplan Open Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft inmiddels meer dan 265 gemeenten en zes provincies geholpen bij het openbaar maken van de raads- en stateninformatie. 

Toepassing 

Door de publicatie van raadsinformatie als open data wordt hergebruik van overheidsinformatie mogelijk door burgers, appontwikkelaars, nieuwssites en andere media. Dit kan door zoekopdrachten in te voeren op het platform maar bijvoorbeeld ook door gebruik van de API. Een aantal applicaties is inmiddels al ontwikkeld. Zo brengt 1848.nl [link naar: 1848.nl] op basis van mailnotificaties berichten in beeld op gewenste onderwerpen en maakt vindsubsidies gebruik van de data om zichtbaar te maken welke subsidies beschikbaar zijn. Kent u nog meer toepassingen? Dan horen we dat graag! 

Actieve openbaarmaking 

Deelname aan Open Raadsinformatie biedt een gelegenheid om ervaring op te doen met het als open data publiceren van raadsstukken, één van de informatiecategorieën die onder de Wet open overheid [link naar VNG-pagina WOO] actief openbaar moeten worden gemaakt via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). De wet treedt in werking op 1 mei 2022. De verplichting echter om de gegevens raadpleegbaar te maken via PLOOI verloopt per koninklijk besluit. De exacte data voor de verplichting per informatiecategorie zijn nog niet bekend.  

Ontwikkelingen 

Vanuit VNG is actieve ondersteuning geboden aan gemeenten bij de aansluiting op ORI. Naast deze campagne is op basis van de ORI standaard 1.1 samen met KOOP, leverancier en een gemeente  een proefimplementatie uitgevoerd op PLOOI om deze te toetsen in de praktijk met het oog op de Woo. Deze standaard is in procedure gebracht richting het College voor Dienstverleningszaken. Tijdens deze procedure zijn we met leveranciers, hergebruikers en KOOP verdergegaan met het doorontwikkelen van de ORI standaard 1.2 om zo meer informatie beschikbaar te kunnen stellen aan hergebruikers. 

Tijdens de behandeling van de Woo echter is een novelle toegevoegd met de strekking dat het actief openbaar maken van onder andere raadsstukken wettelijk verplicht via PLOOI moet verlopen, in plaats van facultatief. Deze novelle zorgde voor nieuwe keuzes in uitvoering bij KOOP.  

Zie hiervoor ook: Aanpak vervolg Openraadsinformatie.

Een resultaat van deze keuzes is een concept generieke aanlever API die eind december is opgeleverd. Inmiddels is een tweede versie beschikbaar op de ontwikkelpagina van PLOOI

De impact van de keuzes zijn momenteel, voor de onderwerpen die PLOOI raken als ORI en Open wob, nog onbekend. Om die reden zijn de gang richting het College voor Dienstverleningszaken en de doorontwikkeling van de standaard on hold gezet. Om zichtbaar te maken wat de impact is en wat de mogelijkheden zijn, voeren BZK en de koepels een aantal onderzoeken uit. In afwachting daarvan is VNG met BZK in gesprek over het raadpleegbaar houden van de Open Raadsinformatie van de gemeenten en provincies. 

Tegelijkertijd wordt momenteel met IPO en KOOP onderzocht of en op welke wijze de aangesloten gemeenten gerelateerd kunnen worden aan PLOOI. 

Zodra meer bekend is zal een update volgen. In de tussentijd kunnen gemeenten zich aanmelden voor de wachtlijst via het aanmeldformulier

Eind 2021 zijn 265 van de 345 Nederlandse gemeenten aangesloten op Open Raadsinformatie, daarbij maken zes provincies gebruik van de afgeleide standaard Open stateninformatie (OSI) 

Meer weten?

Momenteel zijn we in afwachting van de ontwikkelingen rondom de Woo en PLOOI. Aanmelden kan daarom nu alleen via de wachtlijst. Zodra mogelijk zullen we de aansluiting verzorgen.  

Met dit aanmeldformulier kunnen gemeenten zich aanmelden voor deelname.  

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met Sander Bakker , 06 39 85 41 41 of mail sander.bakker@vng.nl