Logo Beschermd Thuis

Eind 2022 wijzigt de werkwijze van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en CAK bij de inning van de eigen bijdrage voor beschermd wonen (BW). Deze wijziging heeft onder andere het doel de beoogde invoering van het woonplaatsbeginsel BW en het objectief verdeelmodel BW mogelijk te maken, maar lost tegelijkertijd ook knelpunten op die in de huidige uitvoering worden ervaren. De huidige systemen die tussen gemeenten en CAK worden gebruikt voor de inning en de afdracht van de eigen bijdrage BW zijn verouderd en niet geschikt om de zogenaamde doordecentralisatie uit te voeren. Daarom moet, vooruitlopend op de doordecentralisatie, het berichtenverkeer tussen gemeenten en het CAK worden aangepast.

Hieronder leggen we uit waarom dit verandert en wat dit betekent voor gemeenten.

Update: Het uitstel van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen heeft geen directe gevolgen voor de datum van de implementatie van de nieuwe werkwijze voor de inning van de eigen bijdrage beschermd wonen (BW). De voorbereidingen gaan door. Op 1 oktober 2022 start de implementatie voor centrumgemeenten. Zie voor meer informatie:

Waarom een nieuwe werkwijze?

De systematiek die nu wordt gebruikt, waarbij de centrumgemeenten aanleveren, is dermate complex en tijdrovend dat het veel tijd kost om een cliënt op voeren. Ook is de kans op fouten die mogelijk (nadelig) effect hebben op cliënten groot.

tekening: beeldschermen en id-kaartjes met pijl

Zo is het momenteel niet mogelijk voor een gemeente om zelf een bovenregionale plaatsing aan te melden. Goede aanlevering via de zogenaamde H&V-applicatie of via Excel vergt veel handmatige handelingen. Overstappen op een nieuwe werkwijze is dus hoe dan ook noodzakelijk om beschermd wonen toekomstbestendig te blijven organiseren.

Wat gaat de nieuwe werkwijze inhouden?

Van aanlevering via de H&V-applicatie gaan we over op aanlevering via de IEb-standaard. Gemeenten die nu ook al de cliëntgegevens aanleveren aan het CAK (de zogenaamde centrumgemeenten) zorgen voor de initiële aanlevering (via de iEb) van de bestaande cliënten BW richting het CAK.

Deze initiële aanlevering start 1 oktober 2022, omdat vanaf dat moment de iEB2.0 - die hiervoor nodig is-  in gebruik wordt genomen. We implementeren de nieuwe werkwijze op een manier die vergelijkbaar is met de wijze waarop destijds het abonnementstarief Wmo geïmplementeerd is.

Hierover volgt t.z.t. meer informatie op deze plek.

Belangrijke randvoorwaarden

Deze nieuwe werkwijze vraagt veel van gemeenten en CAK. Daarom hebben de ketenpartijen VWS, VNG, Ketenbureau en CAK afspraken gemaakt over de belangrijkste pijlers in de aanloop naar de nieuwe werkwijze. Hieronder volgen de uitgangspunten met een korte toelichting.

Wat is de planning?

Alle inspanningen zijn erop gericht om zo snel mogelijk over te gaan op aanlevering via ieb. Dat maakt het mogelijk dat in 2023 alle regiogemeenten (als zij dat willen) gebruik kunnen maken van gegevensuitwisseling met het CAK. Vooralsnog hanteren we onderstaande planning. 

Meer informatie of vragen?

Wellicht roept deze informatie vragen op. De komende periode worden gemeenten geïnformeerd over de planning van de implementatie van de nieuwe gegevensuitwisseling via iEb en eventuele wijzigingen op deze planning. Naar aanleiding van bovenstaande kunt u contact opnemen met Ellen Koster van de VNG. Voor vragen over eigen bijdrage gerelateerde zaken (bestandsvergelijkingen, problemen met aanleveren of andere CAK gerelateerde vragen) kunt u contact opnemen met Michiel Borgers van het CAK.

Nieuwsbrief Beschermd Thuis

Met deze maandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Beschermd Thuis!