Hoewel de invoering van het woonplaatsbeginsel is uitgesteld, gaat de invoering van het nieuwe berichtenverkeer voor de eigen bijdrage BW wel door. Dit lost, ook zonder woonplaatsbeginsel, voldoende knelpunten in de uitvoering op.

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op 26 januari de nieuwe standaard gepubliceerd:

Hieronder geven we de laatste stand van zaken van de invoering  nieuwe systematiek voor de inning van de eigen bijdrage BW die op 1 oktober aanstaande van start gaat.

De eerste mijlpalen zijn bereikt

 • Vanaf 1 januari 2022 zijn er geen zorgaanbieders meer die bij het CAK gegevens aanleveren over Beschermd Wonen. Alleen de centrumgemeenten zelf leveren nog gegevens aan. Dit gebeurt nog wel op de ‘oude’ manier (via de H&V standaard of via Excel).
 • Specificaties voor de informatiestandaard iEb2.0, waarin de berichten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn opgenomen, zijn inmiddels gepubliceerd. De softwareleveranciers maken hun systemen gereed voor de gegevensuitwisseling.
 • Bestandsvergelijkingen (cliënten beschermd wonen) die tussen gemeenten en het CAK gedaan worden, zijn een  belangrijke pijler en randvoorwaarde binnen de  implementatie van de iEB 2.0 standaard. Het CAK voert elke 2 maanden met de centrumgemeenten deze bestandsvergelijking uit. Voor goede implementatie van de nieuwe berichtuitwisseling zorgen de centrumgemeenten en het CAK er zo voor dat 1) de juiste klanten worden aangeleverd en 2) de kwaliteit van de initiële aanlevering per 1 oktober goed is. Door deze controles ontstaat er overeenstemming tussen de gemeente en het CAK over de populatie beschermd wonen, waardoor de kans op fouten bij de initiële aanlevering sterk vermindert. Ook in de komende periode gaat het CAK door met het uitvoeren van de bestandsvergelijkingen.
 • De software aanpassingen die het CAK zelf moet doen om over te gaan op de nieuwe manier van berichtuitwisseling liggen op schema. De aanpassingen in de software zijn gereed en op dit moment worden deze door het CAK getest.

Planning

De resterende planning van de implementatie ziet er als volgt uit:

 • Pre-testen (25 mei t/m 1 juli)

In de periode van 25 mei tot  1 juli voert het CAK met een beperkt aantal softwareleveranciers pre-testen uit om de functionaliteit op juiste werking te testen.

 • Ketentestomgeving (1 juli t/m 3 oktober)

Vanaf 1 juli wordt de Ketentestomgeving vrijgegeven voor gemeenten en softwareleveranciers om de nieuwe functionaliteit te testen. We adviseren alle centrumgemeenten om bij hun softwareleverancier na te gaan of zij gebruik gaan maken van de ketentestomgeving. Als opdrachtgever van de softwareleveranciers kunt u hierop aandringen.

 • Vrijgave iEB2.0 ( 3 oktober)

Maandag 3 oktober gaat de release iEb2.0 in productie. Vanaf dat moment is het technisch mogelijk om via de iEb2.0 standaard berichten met betrekking tot de eigen bijdrage Beschermd Wonen te versturen.

 • Start periode (gefaseerde) aanlevering berichten BW via het iEB berichtenverkeer (3 oktober + 6 weken)

In deze periode vindt een gecontroleerde implementatie plaats. Uitsluitend centrumgemeenten mogen de initiële aanlevering van de bestaande cliënten doen. We komen met elkaar nog tot een gefaseerde planning om de aanlevering van cliënten (waarvoor eigen bijdrage moet worden geïnd) te spreiden over die zes weken. Na de aanlevering controleert het CAK alle gegevens. Afwijkingen ten opzichte van de goedgekeurde bestandsvergelijking van september worden met de aanleverende gemeente besproken. Pas na het doen van eventuele correcties zet het CAK de gegevens door voor facturering aan de cliënt. Hiermee voorkomen we dat er onterecht geïnd wordt.

De gefaseerde planning (inclusief timeslots) werken we nog uit. Zodra hierover meer duidelijk is informeren we u hierover.

 • Consolidatieperiode (november december 2022)

Tot en met 31 december blijven (alleen) de centrumgemeenten de aanlevering van de berichten (start/stop/mutaties) verzorgen en de eigen bijdrage ontvangen. In deze periode wordt ervaring opgedaan met het nieuwe berichtenverkeer. Mochten er onverhoopt kinderziektes naar boven komen dan hebben we de gelegenheid om deze te verhelpen.

 • Periode ná 1 januari 2023

Momenteel denken we na over hoe we verder gaan na 1 januari. Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de cliënt zo min mogelijk last heeft van eventuele wijzigingen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we u hierover informeren.

Zijn er in uw regio plannen om het Beschermd Wonen te decentraliseren? U kunt hiermee doorgaan. Realiseer u echter wel dat door de uitstel van het woonplaatsbeginsel de methodiek van overheidsfinanciering niet wijzigt.

Van belang is echter wel dat tot 31 december 2022 alleen de centrumgemeenten de aanlevering aan het CAK blijven verzorgen en de CAK afdrachten van geïnde eigen bijdragen kunnen ontvangen. Om te borgen dat de cliënt niets merkt van een wijziging in de gegevensuitwisseling, is het van belang dat de centrumgemeente de processen goed heeft ingericht en de juiste (versies van) programmatuur heeft geïnstalleerd. Stem dit af met uw softwareleverancier en vraag op welke wijze zij het Beschermd Wonen ondersteunen.

Samengevat vragen we de centrumgemeenten om:

 • Bij hun softwareleverancier na te gaan of deze gebruik gaat maken van de ketentestomgeving.
 • Door te gaan met de 2-maandelijkse bestandsvergelijkingen met het CAK.
 • De aanleveringen te blijven verzorgen en afdrachten te blijven ontvangen van BW-cliënten in hun regio tot in ieder geval 31 december.
 • Nog even te wachten op een planning voor de gefaseerde initiële aanlevering van de bestaande cliënten BW.