De Erfgoedwet trad 1 juli 2016 in werking. Hierin komen verschillende bestaande wettelijke regelingen rond het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed samen. Ook bevat het voorstel een aantal nieuwe onderdelen.

Zo komt er een regeling voor het vervreemden van cultuurgoederen en verzamelingen die in eigendom zijn van de Rijksoverheid of van gemeentelijke of provinciale overheden. Daarnaast wordt de zorg voor de Rijkscollectie op uniforme wijze ingericht en wordt het vergunningstelsel voor het verrichten van archeologische opgravingen vervangen door een stelsel van wettelijk geregelde certificering. 

Integratie Monumentenwet

Ook bepaalde onderdelen van de Monumentenwet 1988 komen terecht in de Erfgoedwet. Dit betreft bijvoorbeeld de aanwijzing van gebouwde en archeologische rijksmonumenten en de daarbij behorende subsidiebepalingen, de regelgeving over opgravingen, meldingen van archeologische toevalsvondsten, de eigendom van archeologische vondsten en archeologische depots.

De overige delen gaan over naar de Omgevingswet, waarbij er tot inwerkingtreding van die wet een overgangsregime geldt voor de betreffende delen van de Monumentenwet 1988. 

Stroomlijning 

Materieel gezien zal het bestaande stelsel van monumenten- en sloopvergunningen nagenoeg één-op-één worden overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Wel vindt op een aantal wetstechnische, procedurele en inhoudelijke punten stroomlijning plaats, die samenhangt met de samenvoeging met andere stelsels en de achterliggende vereenvoudigingsgedachte. 

Ook bepalingen over taken en bevoegdheden van de gemeentelijke monumentencommissies, de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten en in dat kader het opstellen van beschermende bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen) en de bepalingen over de archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zullen overgaan naar de Omgevingswet. 

Geen vergunningenregisters 

Er is daarentegen niet voorzien in een opvolging van de gemeentelijke vergunningenregisters met informatie over omgevingsvergunningen voor monumentenactiviteiten. De gedachte is dat de nieuwe digitale voorzieningen een rol kunnen spelen bij de voortzetting van de functie van deze registers als ‘curriculum vitae’ van de desbetreffende rijksmonumenten. Dit wordt bij AMvB verder uitgewerkt. In elk geval zal in de invoeringswet worden voorzien in overgangsrecht voor de borging van de informatie in de huidige vergunningenregisters.

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.