Het CPB doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt.

Gezamenlijk beeld opgave Wmo en Jeugdwet

Met het onderzoek krijgen we een gezamenlijk beeld van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet. Dit helpt gemeenten, de VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken in dit domein voor de middellange termijn. Op deze pagina meer over de stand van zaken.

Oproep aan gemeenten

Het CPB heeft voor het onderzoek Wmo- en jeugdzorg-data nodig, deze willen we via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. Het IB mag de data dat alleen - en met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. We hebben de colleges van B en W daarom per ledenbrief gevraagd hiertoe toestemming te verlenen. Lees meer in dit VNG-bericht: Medewerking gevraagd aan CPB-onderzoek Wmo en Jeugdzorg (18 januari, 2023)


Insturen overeenkomst

Retourneer de ondertekende pilotovereenkomst (pdf, 461 kB) via klantsupport@inlichtingenbureau. Heeft uw gemeente de overeenkomst nog niet ondertekend? Doe dat dan snel, in ieder geval vóór 1 april (verlengde inzendtermijn). Met oog op de representativiteit moeten namelijk zoveel mogelijk (minimaal 300) gemeenten meedoen aan het onderzoek. We stellen uw medewerking dan ook zeer op prijs! 


Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak (pdf, 310 kB) leest u meer over het doel en de onderzoeksvragen, welke partijen zijn betrokken, de benodigde gegevensbestanden en kwaliteits- en integriteitscontroles, en de aanpak en planning van het onderzoek.


DPIA door Informatiebeveiligingsdienst

De Informatiebeveiligingsdienst heeft een data protection impact assessment onderzoek (pdf, 261 kB) gemaakt voor de gegevensverwerking die gemoeid is met het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Voor het onderzoek zijn Wmo- en jeugdzorg-data nodig die de VNG via Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar wil stellen. Zie ook: DPIA: uitleg Autoriteit Persoonsgegevens

In de DPIA worden de door het Inlichtingenbureau uit te voeren kwaliteits- en integriteitscontroles genoemd. Deze zijn verder uitgewerkt in het Kwaliteitsplan CPB-data (pdf, 800 kB). Het Inlichtingenbureau stuurt alle gemeenten een informatieblad (pdf, 307 kB) met de gegevens die bij de controles zijn betrokken. 


Rapportage(s) van de data

We kregen de vraag of er vanuit het onderzoeksproject ook tussentijds zal worden gerapporteerd en of de data ook per individuele gemeente beschikbaar kunnen komen.

Wanneer het onderzoek is afgerond (4e kwartaal 2023) krijgen gemeenten die dat willen een rapportage van hun eigen data. Aan de hand van deze data kunnen ze voor hun eigen gemeente de ontwikkeling van kosten en gebruik van Wmo- en jeugdhulpvoorzieningen duiden en dit gebruiken voor hun beleid. Op het moment dat de landelijke rapportage voor het CPB gereed is, volgt een bericht aan gemeenten om zich aan te melden voor het ontvangen van de eigen rapportage.

Verder zullen we in algemene bewoordingen ook periodiek rapporteren over de voortgang van het onderzoek.