Betreft toegang

Jeugdwet

Uitvoeringsvariant

Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant: de afspraak tussen de gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.

Samenvatting

De gemeente Haarlem werkt binnen de Jeugdwet zonder beschikking. Om zorg in natura te ontvangen is het voldoende als er een verwijsbrief aanwezig is van de huisarts of een medisch specialist, of dat het centrum van Jeugd en Gezin (CJG) samen met ouders een afwegingskader invult. Uit dit afwegingskader komt naar voren welke type zorg er nodig is.

Doordat er geen beschikking wordt afgegeven, kunnen ouders na een gesprek met het CJG direct door naar een zorgaanbieder en hoeven zij niet nog een aantal weken te wachten op een formele beschikking. Hierdoor is de feitelijke regeldruk afgenomen en kan de benodigde zorg sneller worden ingezet.

Kenmerken van het goede voorbeeld

  • Beschikkingsarm werken binnen de Jeugdwet.
  • CJG-coaches vullen samen met de ouders en de jeugdige het afwegingskader in.
  • Een beschikking is alleen nodig als er een bezwaar wordt gemaakt.
  • Zorgaanbieders kunnen rechtmatig zorg verlenen als er een geldige verwijzing of afwegingskader ligt. Er is niet alsnog een formele beschikking van de gemeente nodig.

Wat is het goede voorbeeld?

Vanaf de start van de decentralisaties werkt de gemeente Haarlem zonder beschikkingen voor zorg die onder de Jeugdwet valt. Als ouders zich melden bij het CJG (de gemandateerde gemeentelijke toegang), dan vullen CJG-coaches samen met ouders een afwegingskader in. Uit dit afwegingskader blijkt welke zorg het best passend is bij de hulpvraag van de jeugdige.

Met het afwegingskader kan de jeugdige, of kunnen ouders, direct door naar een zorgaanbieder en kan de zorg direct worden gestart. Ouders hoeven dus niet te wachten op een formele beschikking of gespreksverslag.

Alleen in het geval dat ouders bezwaar willen maken tegen de uitkomst van het afwegingskader, wordt er een beschikking afgegeven. Deze beschikking is nodig om het formele bezwaar-traject te starten. Tot nu toe is dit slechts enkele keren voorgekomen. Voor ouders is de regeldruk fors afgenomen omdat zij direct door kunnen naar de zorgaanbieder zodra zij het CJG hebben gesproken.

Voor zorgaanbieders was het in het begin wennen dat het afwegingskader voldoende was en er geen aparte beschikking nodig was. In eerste instantie ontving de gemeente nog veel verzoeken van aanbieders of zij een beschikking mochten ontvangen en vastleggen in hun administratie. Ook stuurden aanbieders een verwijzing van een huisarts door aan de gemeente met de vraag of zij alsnog een beschikking mochten ontvangen. Door steeds opnieuw uit te leggen aan de administratie van de zorgaanbieders dat dit niet langer nodig was, namen de vragen na verloop van tijd af.

Voor aanbieders zijn de administratieve lasten uiteindelijk verminderd. De zorgaanbieders geven aan dat zij inderdaad geen extra handelingen meer hoeven te verrichten om een formele beschikking op te vragen. Zodra er een afwegingskader of verwijsbrief ligt en er contractafspraken met de gemeente zijn, weten zorgaanbieders dat zij de zorg rechtmatig kunnen verlenen en factureren.

Wat zijn de resultaten van het goede voorbeeld?

Voor de gemeente Haarlem is de regeldruk afgenomen doordat er geen apart proces nodig is om een formele beschikking af te geven. De CJG-coaches kunnen aan de hand van het afwegingskader, wat gezamenlijk met de ouders wordt ingevuld, jeugdigen direct doorverwijzen naar de zorgaanbieder. Voor hen zijn de administratieve lasten dus verminderd.

Voor zorgaanbieders is de regeldruk verminderd omdat zij geen formele beschikking hoeven af te wachten van de gemeente. Voor hen is het afwegingskader of de verwijsbrief voldoende en kan dan de zorg direct ingezet worden. Daarnaast kan de aanbieder zelf bepalen hoeveel zorg er nodig is, waardoor er ingezet kan worden op wat nodig is.

Voor inwoners is de regeldruk afgenomen doordat zij direct na het gesprek met de CJG-coach een ingevuld afwegingskader ontvangen en de zorg kan starten. Zij hoeven niet enkele weken te wachten op een formele beschikking. Hetzelfde geldt als de huisarts of medisch specialist een verwijsbrief heeft opgesteld. Ook dan kunnen zij gelijk door naar een zorgaanbieder en kan de zorg ook direct starten omdat de zorgaanbieder geen formele verwijzing nodig heeft.

Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

De gemeente heeft in 2014 meerdere malen contact gehad met de juristen van de VNG om duidelijkheid te verkrijgen over de juridische mogelijkheden van het werken zonder beschikkingen binnen de Jeugdwet. Door nu de optie te bieden dat ouders alsnog een beschikking kunnen ontvangen wanneer zij een bezwaar willen maken, is het ook juridisch goed geregeld.

Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de relatie met zorgaanbieders om ook hen te leren wennen aan het beschikkingsarm werken.

Contact