Gemeenten hebben volgens de Mediawet een instandhoudingsplicht voor de lokale publieke omroep, dat wil zeggen dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de bekostiging van de lokale omroep. In het geval van een streekomroep zorgen de betreffende gemeenten gezamenlijk voor de bekostiging. Deze financiering loopt via het Gemeentefonds, waarvoor het ministerie van BZK verantwoordelijk is.

Normbedrag lokale omroep voor 2025

Het richtsnoer- of normbedrag voor de lokale omroep bedraagt in 2025 € 1,62 per huishouden. Omdat het CBS het aantal huishoudens per gemeente op 1 januari 2024 nog niet heeft bekend gemaakt, heeft de VNG zelf een raming (pdf, 96 kB) gemaakt op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2024. Het richtsnoerbedrag voor 2024 is overigens € 1,57 per huishouden. 

Oproep VNG

Gemeenten hebben een wettelijke instandhoudingsplicht voor de lokale omroep, te financieren uit het gemeentefonds. Als richtsnoer voor deze financiering maken we jaarlijks het normbedrag per huishouden bekend voor de subsidie aan lokale omroepen. Dit normbedrag is bijgesteld met dezelfde prijs- en loonontwikkeling als het gemeentefonds. 

Het bedrag is richtinggevend, de gemeente beslist zelf over de hoogte van subsidie. Vanwege de kwetsbare positie van veel lokale en streekomroepen roepen we gemeenten op minimaal het normbedrag aan te houden voor de subsidie of bekostiging van 'hun' publieke streek- of lokale omroep.

Meer informatie 

De toekomst van de publieke lokale omroep