Kamer wil weten of het gemeenten lukt voor 1 mei 2016 te herindiceren

Dit AO PGB Trekkingsrecht op 23 maart was een tussendebat. Twee weken geleden (8 maart) was een debat over alternatieven voor het Trekkingsrecht. Voor de zomer zullen alternatieve plannen in de Kamer worden besproken.  Alle partijen vroegen aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) of gemeenten er in zullen slagen om de groep mensen, wier PGB-beschikking eind vorig jaar tot 1 mei was verlengd, per die datum een nieuwe indicatie te bezorgen. Van Rijn antwoordde hen dat dat primair een zaak van de gemeenten was. 

Na overleg met de VNG was afgesproken dat alle gemeenten gevraagd zal worden naar de stand van zaken per 1 april 2016 en om een bestuurlijke beoordeling. Na 1 april zal dat overzicht naar de Kamer worden gestuurd, waarmee bekend zal worden om welke gemeenten het gaat. Dat is omdat op deze manier ook de betreffende gemeenteraden weten of ze in actie moeten komen of niet.

Jaarrekening

Van Rijn meldde op vragen dat hij met de VNG, BZK en accountantsorganisaties in overleg zal treden om er voor te zorgen dat er een werkbare oplossing gevonden wordt om gemeenten voor 15 juni, de deadline waarop gemeenten de jaarrekening moeten aanleveren bij de provincie, een goedkeurende accountantsverklaring te bezorgen.

Het blijkt nl. lastig de rechtmatigheid van die uitbetalingen vast te stellen als gevolg van alle noodmaatregelen het afgelopen jaar om tot tijdige betalingen van PGB's te komen. Om tijdige uitbetaling voor elkaar te krijgen, is vorig jaar een aantal controle-instrumenten uitgezet en zijn noodprocedures ingevoerd.

Van Rijn wil in juni/juli weer instrumenten aanzetten, om fraude tegen te gaan en om toekomstige problemen met rechtmatigheid te voorkomen. Zijn aarzeling is, en dat deelde de Kamer, dat dat zodanig moet gebeuren, dat de uitbetaling niet in het gedrang komt. Hij zegde de Kamer toe dat de noodprocedures pas uitgezet worden als de Kamer daar mee heeft ingestemd.

Van Rijn zegde toe dat de Kamer voor de zomer een voorstel krijgt voor een alternatief voor het huidige trekkingsrecht, met financiële onderbouwing. Hij wil alle ketenpartners te voren betrekken bij het formuleren van de onderzoeksopdracht en hij is bereid naast de nu al bekende hoofdvarianten, ook diverse subvarianten mee te nemen.

AMvB Integraal PGB (I-PGB)

Wat de AMvB Integraal PGB (I-PGB) betreft stemde Van Rijn ermee in dat hij bij de AMvB, verwacht in april/mei, een brief toevoegt met een indicatie wat de departementen van SZW en OCW zouden moeten regelen. Tegelijkertijd wordt er een pilot gestart met een groep mensen om te bezien waar zij in de praktijk tegen aanlopen als ze met een I-PGB willen werken.