Overleg VNG & Van Rijn over pgb-trekkingsrecht: verslag

De VNG had afgelopen maandag een overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het pgb in de Wmo en de Jeugdwet. Gesproken is over: een onderzoek naar alternatieven voor de betaling van pgb's via de SVB, de herbeoordelingen van budgethouders, en de problemen met rechtmatigheid van pgb’s.

Hieronder een terugblik op dit bestuurlijk overleg.

Betaling pgb's

In het vorige bestuurlijk overleg (17 februari) lieten gemeenten weten dat zij een alternatief willen voor de uitvoering via de SVB, zodat er een goede en afgewogen keuze gemaakt kan worden voor de uitvoering van het trekkingsrecht. Een plan waarbij gemeenten het trekkingsrecht zelf uitvoeren, is afgelopen maand verkend.

Gezamenlijk onderzoek

De VNG heeft nu met staatssecretaris Van Rijn afgesproken dat de resultaten van de verkenning worden ingebracht in een gezamenlijk onderzoek naar alternatieven voor het huidige systeem (zoals toegezegd in het Tweede Kamerdebat op 8 maart).

  • Het gezamenlijk onderzoek van VWS, VNG/gemeenten en zorgkantoren moet voor de zomer zijn afgerond, dan moet ook de richting zijn bepaald
  • De VNG/gemeenten krijgen zitting in de begeleidingscommissie en klankbordgroep voor dit onderzoek.

Herbeoordelingen

Veel gemeenten hebben pgb's verlengd tot 1 mei 2016 en zijn nu druk bezig met het aanleveren van nieuwe budgetten voor 2016. In het overleg is door ketenpartijen (VWS, SVB, Ketenbureau Pgb) de zorg geuit of gemeenten tijdig een budget zullen verstrekken aan budgethouders, daar de SVB rapporteert dat de aantallen achterblijven.

Landelijk beeld

Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig verstrekken van de budgetten bij het college. Vanwege de zorg voor de budgethouders en het vergrootglas dat momenteel ligt op de pgb’s is het desalniettemin van belang landelijk een beeld te hebben van de stand van zaken:

  • De VNG en de staatssecretaris hebben afgesproken dat de VNG deze week alle wethouders informeert over de stand van zaken in hun gemeente. De wethouders worden gevraagd te reageren op de juistheid van de gegevens van de SVB en hun planning van de aanlevering van budgetten door te geven.
  • Er is op 31 maart een extra ambtelijk overleg van de ketenpartijen gepland om de voortgang en eventuele vervolgacties te bespreken.

Rechtmatigheid

Om de betalingen aan zorgverleners in 2015 te garanderen, zijn door VWS nood- en terugvalscenario’s in gang gezet. Hierdoor zijn versneld pgb’s uitbetaald, zonder controles. Dit leidt nu tot veel uitzoekwerk rondom de rechtmatigheid bij de SVB, waardoor de controleverklaring van hun accountant voor gemeenten te laat wordt opgeleverd. Dit zorgt bij gemeenten voor problemen met het opleveren van hun eigen jaarrekening en de mogelijk extra kosten voor onterechte betalingen. 

  • De VNG en staatssecretaris Van Rijn willen een oplossing voor deze problemen en gaan hierover in gesprek met het ministerie van BZK.