Vonnis over algemene inkoopvoorwaarden gemeenten


Gemeenten verlangen in hun aanbestedingsprocedure geen onredelijke aansprakelijkheid van de inschrijver, oordeelt de rechter. Hij laat daarmee het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten overeind. 
Met de aansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) is dus geen sprake van ‘onbeperkte aansprakelijkheid’.

Gemeenten krijgen in aanbestedingsprocedures veel vragen van inschrijvers over de aansprakelijkheidsregeling in hun inkoopvoorwaarden. Een discussie liep zo hoog op dat de rechter eraan te pas moest komen en die geeft de gemeenten nu gelijk.

Uit het vonnis

De gemeenten sluiten in hun aansprakelijkheidsbepaling aan bij het Burgerlijk Wetboek. Voor schade geleden door de gemeente zelf geldt vervolgens een limitering naar contractwaarde. Volgens de gemeenten is er met deze regeling geen sprake  van onbeperkte aansprakelijkheid/vrijwaring. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer of personen waar opdrachtnemer voor aansprakelijk is.

Burgerlijk Wetboek

Dit is in lijn met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek  en hiermee zijn ook alle beperkingen uit het BW, bijvoorbeeld in verband met eigen schuld, van toepassing. De voorzieningenrechter vindt dat de gemeenten duidelijk hebben aangegeven dat alle beperkingen van het BW van toepassing zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid tot matiging indien volledige schadevergoeding onaanvaardbaar is (artikel 6:109 BW) en het beroep op eigen schuld (artikel 6:101 BW).

Uitspraak

De voorzieningenrechter stelt dan ook vast dat de gemeenten geen verdergaande aansprakelijkheid dan die op grond van het BW als uitgangspunt nemen en deze vervolgens hebben gelimiteerd. Dat betekent dat de gemeenten geen ongelimiteerde aansprakelijkheid van de inschrijver verlangen, en in het bijzonder ook geen ongelimiteerde vrijwaring voor schade van derden verlangen. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld.

Meer informatie


Aansprakelijkheid & de verhouding tussen contract,
BW en Gids Proportionaliteit


Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer géén regeling in hun contract hebben getroffen met betrekking tot de (beperking van) aansprakelijkheid, betekent dat niet dat zij daarmee een onbeperkte aansprakelijkheid zijn overeengekomen. Zij kunnen immers terugvallen op het Burgerlijk Wetboek (BW) dat voorziet in mechanismen waarmee de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer kan worden beperkt.

Gids Proportionaliteit

Ook handelt de opdrachtgever dan niet in strijd met enig voorschrift van de Gids Proportionaliteit. Er valt immers geen voorschrift in de Gids aan te wijzen dat de opdrachtgever er toe verplicht om in het contract in een dergelijke expliciete regeling te voorzien. De relevante voorschriften van de Gids zien (slechts) op de situatie waarin de opdrachtgever wél een nadere regeling met betrekking tot de (beperking van ) aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in het contract heeft voorzien. 

Aldus prof. mr. C.E.C. Jansen in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2016, 4)


VNG Model Inkoopvoorwaarden en Wet aanpak schijnconstructies

In het informatieblad VNG Model Inkoopvoorwaarden en Wet aanpak schijnconstructies informeren wij u over deze wet in relatie tot het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het is speciaal geschreven voor gemeentejuristen die zich bezighouden met arbeidsrecht, aanbestedingsrecht en contractenrecht en gemeentelijke inkopers.