Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2009

Let op

Op dit moment werkt de VNG aan de handreiking Activiteiten en milieuzonering, als opvolger van de uitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 en de uitgave Milieuzonering nieuwe stijl uit 2019. Voor meer informatie over de verschijningsdatum, inhoud en suggesties voor de tussenperiode zie de webpagina Milieuzonering nieuwe stijl.


De VNG heeft ervoor gekozen de handreiking Bedrijven en milieuzonering in aanloop naar de Omgevingswet niet meer te herzien, omdat wij een wijziging van de handreiking vooruitlopend op de Omgevingswet niet wenselijk achten. Dit heeft wel beperkte gevolgen voor de toepasbaarheid van de handreiking.

De systematiek van de handreiking is nog steeds goed toepasbaar en actueel. Maar, omdat de handreiking in 2009 voor het laatst is herzien, zijn technologische ontwikkelingen van daarna, niet meer in de handreiking verwerkt. Dit geldt met name bij windturbines en mestverwerkingsinstallaties. Dit vraagt oplettendheid en wellicht maatwerk bij het inpassen van dit type functies.

Wel is er een 'milieuzonering nieuwe stijl' beschikbaar voor bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (mei 2019).

De (oude) handreiking 'bedrijven en milieuzonering' is verkrijgbaar bij de Sdu.

Richtafstandenlijst
Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen). In de handreiking staan uitgebreide lijsten met richtafstanden.

Bijlagen