Overlast & openbare orde

Vuurwerkvrije zones


Elk college van B en W kan op grond van de APV vuurwerkvrije zones instellen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het instellen van een zone in een deel van het centrum van Hilversum waar rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken.

De VNG blij is met de uitspraak: het is een bevestiging van de visie die we sinds eind 2014 op deze zaak hebben.

NB: het is belangrijk te beseffen dat het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw in beginsel is toegestaan. Het zou dus in strijd met de systematiek van de regelgeving zijn om vuurwerkvrije zones zo ruim te trekken dat je in feite een soort algemeen verbod creëert. Gemeenten kunnen vuurwerkvrije zones aanwijzen, maar met de onderbouwing dat er gevaar, schade of overlast dreigt.


Tijdstip van afsteken


Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Dit staat in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit.

Het college van b&w is bevoegd om tijdens deze periode plaatsen aan te wijzen waar het afsteken verboden is, om gevaar, schade of overlast te voorkomen. Het college kan dus bijvoorbeeld gebieden rond kerken of ziekenhuizen aanwijzen als verboden gebied.

Artikel 2:73 van de model-APV gaat over het gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling:

  1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
  2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
  3. De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Brief minister VenJ


De minister van VenJ zette in 2014 in een brief een aantal aandachtspunten op een rij om overlast rondom de jaarwisseling beheersbaar te houden:

  • de veiligheid van werknemers met een publieke taak
  • de toepassing van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
  • het verhalen van schade
  • de toepassing van (super)snelrecht

Praktijkvoorbeelden

In de VNG-databank Praktijkvoorbeelden vindt u voorbeelden van gemeentelijk beleid ten aanzien van (vuurwerk en) de jaarwisseling. 

>> Naar de Databank Prakijkvoorbeelden