Zijn er consequenties als onze regio op goede gronden geen extra meting houdt voor 1 juli?

Volledige vraag: 
Van gemeenten wordt verwacht dat voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek is afgerond. Onlangs is hiervoor door onder meer de Stichting Alexander een modelvragenlijst voor opgesteld. Nu lopen wij er als voortvarende regio tegenaan dat wij begin 2015 al zijn gestart om de thermometer in het stelsel te steken.
 Hieronder nemen we u mee in de stappen die we als regio al gezet hebben.

  • Transformatiemonitor

Onder de noemer ‘Transformatiemonitor’ heeft de GGD West-Brabant namens de 18 gemeenten in West-Brabant West en West-Brabant Oost groepsinterviews gehouden onder de toegangsmedewerkers en medewerkers van zorgaanbieders. Daarnaast is gekeken naar gebruik van jeugdhulp, op basis van onze eigen registraties en CBS cijfers. De monitor omvat dus zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. 

  •  Populatieonderzoek

Tenslotte heeft de GGD in de herfst van 2015 een populatieonderzoek gehouden om de eigen kracht en gebruik van het steunend netwerk en voorliggende voorziening te meten. Met name het populatieonderzoek kent veel raakvlakken met de vragenlijst van Stichting Alexander, maar helaas wordt niet één op één hetzelfde gevraagd. Ons populatieonderzoek baseert zich op een eigen vragenlijst, aangevuld met de veerkrachtmeting van het PON.

  • Rapportages

Dit leverde per gemeente een rapportage op waar de kansen en knelpunten liggen en hoe de gemeente presteert ten opzichte van de regio. De eerst rapportage verscheen in oktober 2015. Zojuist is de tweede rapportage opgeleverd, waarin we al wat verschuivingen zien in jeugdhulpgebruik en ervaring van transformatie ten opzichte van de vorige meting. Een derde monitor verschijnt einde 2016. 

  • Kwaliteitsmeting op cliëntniveau

Daarnaast zijn we in voorbereiding op invoering van een kwaliteitmeetsysteem op cliëntniveau. Wij streven er naar de jeugdzorg zo overzichtelijk en transparant te maken, dat gezinnen bewust een keuze kunnen maken voor die aanbieder die naar verwachting het beste maatwerk zorgaanbod kan maken op de zorgvraag van het gezin.

In de afgelopen maanden hebben wij daarom, onder leiding van Praktikon, samen met een vertegenwoordiging van jeugdzorgaanbieders gesproken over invoering van een uniforme set van indicatoren die inzicht moeten geven in de kwaliteit van de verschillende zorgaanbieders.

Afgesproken is dat na afloop van een arrangement (zorgpad) per cliënt gegevens worden aangeleverd met betrekking tot cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie.  De indicatoren sluiten aan op de uitkomsten van de landelijke werkgroep Harmonisatie. Onze ambitie is om deze informatie met ingang van 2017 per aanbieder en per type cliënt (profiel-intensiteit-combinatie) zo real time als mogelijk te presenteren op onze website www.jeugdhulpwbw.nl.

  • Kortom: verwacht u consequenties  

Wij hebben al erg veel gemeten en hebben nog de nodige ontwikkelingen in de pijplijn. Het op dit moment uitvoeren van een extra onderzoek levert ons niet meer of betrouwbaarder informatie op en is een forse extra belasting voor de 9 gemeenten. Daarom overwegen wij om niet mee te doen aan de benchmark meting voor 1 juli a.s. Verwacht u dat er consequenties aan verbonden zijn wanneer de regio West-Brabant West zou besluiten om niet nog een extra meting te houden voor 1 juli?