Nieuws
De VNG had 20 maart een bestuurlijk overleg Wmo met staatssecretaris Maarten van Ooijen. Aan de orde kwamen onder meer de inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling, resultaatgericht beschikken, de meerkosten als gevolg van het scheiden van wonen en zorg en volume-indexatie in de uitkering Beschermd Wonen.
Het gaat niet meer lukken om de Wet woonplaatsbeginsel per 1-1-2025 te laten ingaan. Dat moesten de VNG en staatssecretaris Van Ooijen afgelopen week concluderen in het bestuurlijke overleg Wmo. Een vervelend bericht voor gemeenten, die al lang wachten op de invoering van deze wet en het nieuwe verdeelmodel.
Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over beschermd wonen. Op verzoek van de VNG en het ministerie van VWS analyseerde het CBS de samenloop tussen de dataset van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de dataset van het CAK op het gebied van beschermd wonen.
Het komt mensen in kwetsbare omstandigheden én de continuïteit van zorg ten goede als gemeenten een 'passende beschikkingsduur' tot norm te maken. Bovendien voorkomen zij hiermee onnodige administratieve lasten. Een langere indicatieduur of een indicatie zonder einddatum is op basis van de Wmo 2015 mogelijk.
Het dashboard Beschermd Wonen is vervangen voor een nieuw dashboard met aangepaste indicatoren. Doel is om zicht te houden op de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Zo hebben we regionaal inzicht in de voortgang en kunnen we van elkaar leren en waar nodig elkaar ondersteunen.
De Tweede Kamer behandelt op 24 en 25 januari de begroting van VWS voor 2024. De VNG stuurde de Kamer een inbreng op deze begrotingsbehandeling. We constateren dat gezond samenleven en oud worden onder grote druk staan, en benoemen 3 grote opgaven en concrete aandachtspunten daarbij.
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) heeft op 15 januari op Waarstaatjegemeente.nl nieuwe cijfers gepubliceerd over het sociaal domein. De cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers.
Onderzoek laat grote verschillen tussen de centrumgemeenten zien in de beschikkingsduur voor Beschermd Wonen. Dit hangt samen met verschillende inrichtingskeuzes. De VNG gaat, samen met VWS, gemeenten ondersteunen om beschikkingen beter aan te laten sluiten op de individuele ondersteuningsvraag van inwoners.
Demissionair staatssecretaris Van Ooijen en de VNG spraken af via een dashboard de voortgang van het Nationaal Actieplan Dakloosheid te monitoren. De komende tijd gaan de regioadviseurs van het Ondersteuningsplatform Sociaal Domein het land in om dit dashboard samen met gemeenten in te vullen.
De VNG heeft haar uitvoeringstoets over het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting naar het ministerie van BZK gestuurd. Regelmatig terugkerende vragen in onze gesprekken met gemeenten gingen over hun handelingsperspectief: Wat moet een gemeente? Wat hoeft een gemeente niet? En wat kan een gemeente?