Het ministerie van VWS maakte onlangs bekend op welke wijze dit jaar het extra budget voor de aanpak van dakloosheid (€ 65 miljoen structureel) wordt verdeeld. Omdat de begroting van VWS pas laat door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, liet dit nog op zich wachten.
Begin dit jaar zijn we van start gegaan met een reeks interviews met bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen over de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Er zijn tot nu toe 6 interviews verschenen.
Het wetsvoorstel regie volkshuisvesting is vandaag in consultatie gebracht. Met deze wet wil het rijk meer regie op de woningbouw, zodat het programma van meer dan 900.000 woningen in 2030 kan worden gerealiseerd. De VNG verzamelt input van gemeenten voor de consultatiereactie.
Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te pakken voor andere kwetsbare doelgroepen. Door een 'deal' met de Veiligheidsregio Utrecht, de provincie en het rijk kwam er ruimte en geld voor 1.000 extra tijdelijke woningen.
Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat niet alleen de 43 centrumgemeenten maar alle 342 gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners.
De gemeente Wageningen kan - net als veel andere gemeenten - niet wachten tot de Tweede Kamer eindelijk instemt met het in januari in te dienen wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’. We spraken hierover met wethouder Guido van Vulpen.
Staatssecretaris Van Ooijen wil het wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’ in januari aan de Tweede Kamer aanbieden. Dan kan hier nog voor het zomerreces over besloten worden en kan de doordecentralisatie per 1-1-2024 ingaan. Volgens Van Ooijen zijn gemeenten het lange wachten ondertussen wel beu.
Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanloop naar dit debat vraagt de VNG bij Kamerleden aandacht voor de realisatie van het plan van aanpak van dakloosheid en voor spoedige indiening van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen.
De overgangsregeling AWBZ wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Het overgangsrecht voor AWBZ-cliënten is eerder vanwege de overgangsperiode van Beschermd Wonen naar de Wlz-GGZ verlengd. Dit om ervoor te zorgen dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen.
De nieuwe berichtenstandaard voor de eigen bijdrage voor beschermd wonen is op 3 oktober live gegaan, de eerste gemeenten hebben een succesvolle migratie doorlopen. Dat berichten het CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.