Het dashboard Beschermd Wonen is vervangen voor een nieuw dashboard met aangepaste indicatoren. Doel is om zicht te houden op de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Zo hebben we regionaal inzicht in de voortgang en kunnen we van elkaar leren en waar nodig elkaar ondersteunen.

Waarom een nieuw dashboard? 

Het vorige dashboard was in lijn met de in 2020 vastgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het grootste deel van de doelen die hierin staan beschreven zijn inmiddels gerealiseerd. De behoefte is uitgesproken om meer zicht te krijgen op de beweging naar Beschermd Thuis en te komen tot een aangepast dashboard: het dashboard Beschermd Thuis. 

De lijst met nieuwe verdiepende indicatoren is medio 2023 vastgesteld en de afgelopen periode is gebruikt om het nieuwe dashboard te bouwen en te vullen. De regioadviseurs van de VNG hebben hiervoor de benodigde gegevens opgehaald bij de regio’s. De laatste data worden op dit moment nog verwerkt zodat het dashboard per 5 februari up-to-date is.  

Dashboard Aanpak Dakloosheid

Ook het dashboard Aanpak Dakloosheid is binnenkort beschikbaar: naar verwachting aan het einde van het 1e kwartaal van 2024. In dit dashboard wordt onder andere ingegaan op de afspraken die de regio's hebben gemaakt op het gebied van het regionale plan van aanpak, financiën en de samenwerking. Het dashboard Aanpak Dakloosheid is in lijn met het Nationaal actieplan dakloosheid ‘Eerst een thuis’ 2023 - 2030 dat eind 2022 is gelanceerd. Beide dashboards worden 2 keer per jaar geüpdatet: in juli en december.