Nieuws
Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpen we gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. We geven in de leidraad invulling en advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en voorschoolse educatie.
In aanloop naar het commissiedebat van de Kamer op donderdag 11 april geeft de VNG een aantal aandachtspunten mee over de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, kansengelijkheid en de Sociaal Medische Indicatie.
Bij het ontstaan van overtredingen kunnen specifieke omstandigheden een rol spelen. Het is van belang dat gemeenten bij het opstellen van een besluit rekening houden met deze omstandigheden. In een nieuwe denklijn hebben de VNG en GGD GHOR Nederland gezamenlijk de rollen van de gemeente en GGD uitgewerkt .
Gemeentelijke besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Ook bij de uitvoering van toezicht en handhaving in de kinderopvang. Belangrijk dus dat gemeenten rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheidsbeginsel. De Raad van State heeft hier een uitspraak over gedaan.
Op 7 november 2023 heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om het maximum toeslagtarief voor kinderopvang voor 2024 extra te verhogen. Deze voorgenomen wijziging is verwerkt in de VNG Adviestabel 2024.
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang voor 2024 is beschikbaar. U kunt deze tabel gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
De uitstel van de hervorming van het kinderopvangstelsel is geen reden om stil te zitten. Elk jaar dat het langer duurt stapelen de problemen zich verder op. Tientallen maatschappelijke organisaties hebben daarom samen het manifest 'Fix het kinderopvangsysteem' aangeboden aan de Tweede Kamer.
Minister Van Gennip van SZW kondigt in een Kamerbrief een onderzoek aan naar de wenselijkheid van een nieuw stelsel voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. De VNG betwijfelt of dit de weg is die we moeten inslaan. Uit onderzoek van AEF/SEO blijkt namelijk dat het huidige stelsel juist effectief is.
Gemeenten en toezichthouders van de GGD hebben vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om de flexibele inspectiewijze toe te passen bij het toezicht op de kinderopvangkwaliteit. Wij zijn benieuwd naar de manier waarop gemeenten dit tot nu toe hebben vormgegeven. Tot maandag 13 maart kunt u de enquête invullen.