Het nationaal sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' is verlengd tot eind 2026. Daarmee ligt er weer een stevig fundament voor gemeenten om inwoners te betrekken die minder vanzelfsprekend deelnemen aan sportieve en culturele evenementen.
Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.
In de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds zijn voor de 350 deelnemende gemeenten de bedragen 2020 tot en met 2022 in het kader van de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling Combinatiefuncties/BRC opgenomen.
Vanaf 2019 ontvangen 372 gemeenten jaarlijks € 73,3 miljoen rijksgeld gelet op de bestuurlijke afspraken van juni jl. over de verruimde Brede regeling combinatiefuncties. Het Rijk bekostigt 40% en gemeenten organiseren daarbij 60% in cofinanciering.
Op 29 juni zijn de Bestuurlijke afspraken over de Brede regeling combinatiefuncties ondertekend namens de bewindslieden van VWS/OCW/SZW en de VNG. Hiermee kan het aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches per 2019 lokaal uitgebreid worden van 2.900 naar 3.625 fte.
De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties. Het Rijk stelt maximaal € 72,5 miljoen per jaar beschikbaar als decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor in principe 3.625 fte, oftwel een verhoging van 725 fte.
De 371 gemeenten die deelnemen aan de Brede Impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches realiseren eind 2017 2911 fte, terwijl 2900 fte vereist was. Het gaat om ongeveer 5059 personen, die in veel gevallen werken onder de Impuls-naam. Gemeenten organiseren cofinanciering voor deze functies.