Nieuws
Zoals aangekondigd volgt nu deel 2 van ons advies voor de meerjarenbegroting 2025-2028. In grote lijnen blijft het advies onveranderd, ondanks de Voorjaarsnota en het Hoofdlijnenakkoord. De forse terugval in financiële middelen vanaf 2026 blijft bestaan, waardoor taken en middelen niet in balans zijn.
De 2e Kamer debatteert 4 juni over de Voorjaarsnota. Er zijn betekenisvolle stappen gezet zoals de afschaffing van de opschalingskorting. Helaas blijft de financiële positie van gemeenten zorgelijk. Bezuinigingen zullen leiden tot verschraling van publieke voorzieningen en dienstverlening aan inwoners.
Voor de accountantscontrole van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen brengt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het ‘Alert 48: Accountantscontrole decentrale overheden 2023’ uit. De NBA doet dit omdat de regelgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording niet sluitend is.
De geüpdatete handreiking Invoering rechtmatigheidsverantwoording bevat nieuwe adviezen en inzichten. Er zijn geen fundamentele wijzigingen maar wel praktische aanvullingen, zoals best practices van gemeenten en provincies die proefdraaien met de rechtmatigheidsverantwoording.
Het ministerie van BZK heeft een nieuwe toelichting gegeven over de situatie rond de rechtmatigheidsverantwoording . Eerder schreven we al dat de wijzigingen hiervoor in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en Besluit begroting en verantwoording (BBV) voorlopig niet gepubliceerd worden.
Op verzoek van verschillende gemeenten brengen we een advies uit voor de meerjarenbegroting 2025-2028. Vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen op de korte termijn, brengen we het advies uit in 2 delen. Het 1e deel stuurden we vandaag via een ledenbrief en het 2e deel komt uit na de meicirculaire.
De wijzigingen in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), naar aanleiding van de rechtmatigheidsverantwoording, worden voorlopig niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat maakte BZK deze week bekend.
Dankzij een nieuwe maatregel kunnen gemeenten vanaf 2024 een deel van hun reserves en overschotten inzetten voor het dekken van structurele lasten. Gemeenten bepalen zelf of ze hiervan gebruikmaken. De maatregel is geen oplossing voor structurele tekorten, maar kan helpen om actuele knelpunten op te lossen.