Nieuws
De Tweede Kamer debatteert donderdag 8 juni over de Voorjaarsnota, deze toont de conclusies van het kabinet voor de financiële positie van gemeenten en provincies. Vanaf 2026 is er structureel € 3,4 miljard minder beschikbaar voor gemeenten en provincies. Dat leidt tot een disbalans tussen taken en middelen.
Uit onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met een psychische stoornis in de Wmo en in de Wlz concludeert staatssecretaris Van Ooijen (VWS) dat gemeenten het hun ter beschikking gestelde budget niet volledig uitgeven. De VNG heeft hier richting de Tweede Kamer op gereageerd.
Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De kosten hiervoor worden elk jaar geïndexeerd. We brengen u op de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseren de OVA- en PPC-percentages toe te passen...
Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 extra accres aan het gemeentefonds uitkeren voor de prijsbijstelling 2022. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het leidt naar schatting tot gemiddeld € 300 miljoen extra accres vanaf het jaar 2023. Dit heeft het kabinet bij de najaarsnota besloten.
De VNG geeft Kamerleden opheldering over vragen die zij hebben gesteld bij de gemeentefondsbegroting. Deze vragen zijn al beantwoord door de minister. Toch voelen we ons genoodzaakt om het perspectief van gemeenten te geven.
Gemeenten komen vanaf 2026 structureel middelen tekort om hun taken uit te voeren. Dit tekort loopt daarna elk jaar verder op. Dit is het gevolg van het eenzijdig afschaffen van de normeringssystematiek door het kabinet en de terugkeer van de volledige opschalingskorting in 2026.
De VNG heeft ingestemd met het voorstel van de fondsbeheerders om het volume-accres gemeentefonds voor 2022, 2023, 2024 en 2025 te bevriezen. Daarmee is er ook duidelijkheid over de methode voor het afsplitsen van het deel van het accres voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling bij gemeenten.
Op 31 mei verscheen de meicirculaire gemeentefonds 2022. Hiermee informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. We geven een toelichting op de belangrijkste punten uit de meicirculaire.
De VNG en IPO stemmen voor nu niet in met het voorstel van de fondsbeheerders om het volume-accres van het gemeentefonds en provinciefonds voor 2022-2025 te bevriezen op de stand voorjaarsnota 2022. Het voorstel biedt onvoldoende stabiliteit en er is nog te veel onduidelijk.
Het ontwerpbesluit voor de definitieve gewichten van de maatstaven voor de verdeling van de algemene uitkering 2019 uit het gemeentefonds is gepubliceerd. Gemeenten kunnen hun zienswijze hierop schriftelijk aan de fondsbeheerders kenbaar maken.