Nieuws
De Voorjaarsnota laat betekenisvolle stappen zien voor gemeenten. De oploop van de opschalingskorting wordt structureel geschrapt. Door heldere afspraken over objectieve indexering en fondsvorming is een rechtvaardige risicoverdeling van de zorgkosten (Wmo) geregeld.
Op verzoek van haar leden geeft de VNG, na een technische blik van het ministerie van Financiën, een beknopt overzicht van de wijzigingen van de indexatie van het gemeentefonds in de Miljoenennota 2024.
Over de nieuwe verdeelmaatstaf ‘huishoudens met laag inkomen met drempel’ zijn bij diverse gemeenten vragen opgekomen. Aanleiding zijn de (grote) verschillen bij deze gemeenten tussen de aantallen in de septembercirculaire 2023 en decembercirculaire 2023.
Om onze wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren is een goede financi ë le uitgangspositie voor gemeenten en provincies noodzakelijk. In een position paper vragen de VNG en het IPO aandacht voor 4 punten die de financiële situatie moeten verbeteren.
In de nabije toekomst moet er duidelijkheid komen over de structurele middelen van gemeenten. We kunnen niet wachten totdat er een nieuw coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is. Dit concludeert de Taskforce Taken en Middelen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan.
Het kabinet erkent dat er een disbalans zal ontstaan tussen taken en middelen van decentrale overheden; ondanks het feit dat het kabinet in deze Voorjaarsnota een miljard heeft vrijgemaakt ter compensatie van het aanvankelijk nog grotere tekort.
De Tweede Kamer debatteert donderdag 8 juni over de Voorjaarsnota, deze toont de conclusies van het kabinet voor de financiële positie van gemeenten en provincies. Vanaf 2026 is er structureel € 3,4 miljard minder beschikbaar voor gemeenten en provincies. Dat leidt tot een disbalans tussen taken en middelen.