Gemeenten en de VNG spannen zich al langer in voor verduurzaming van bestaande koopwoningen. Dit zien we onder andere in de ondersteuning van gemeenten en regio's bij het oprichten van regionale energieloketten. Of bij energiebesparing van bestaande koopwoningen.
Minister Ollongren van BZK stuurde in maart een brief aan de Tweede Kamer over meer prioriteit voor woningbouw. Daarin staat ook dat het Expertteam Versnellen Woningmarkt ondersteuning kan geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden dan ook stagneren.
Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) informeert gemeenten over de financiële positie van de woningcorporaties. Dit is het resultaat van een afspraak die WSW en de VNG hebben gemaakt.
Er ligt een uitdaging om aan de toenemende vraag naar woningen te voldoen. De VNG brengt twee punten onder de aandacht voor de hoorzitting over middenhuur op 28 maart.
Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Om dit te bereiken ligt een wetsvoorstel ter consultatie waarin de markttoets wordt vereenvoudigd en huisvestingsverordening toegepast mag worden op de ruimteverdeling. De VNG is ingenomen met het wetsvoorstel.
Wonen is een van de grote thema's in gemeenten. De druk op de woningmarkt is groot en er is veel veranderd door de Woningwet. De VNG en Platform 31 houden daarom een vierdaags leertraject over Woonbeleid.
Op 5 maart bezocht minister van BZK Kasja Ollongren de regio Parkstad Limburg. Zij bezocht een aantal wijken in het gebied, waaronder een bouwproject in Kerkrade. Daar worden sociale huurwoningen gesloopt om energiezuinige sociale huurwoningen voor terug te laten komen.
Op dit moment kampt de huizenmarkt met een groot woningtekort. Het CDA wil dat er een noodwet komt zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De VNG pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen.
Minister Ollongren stuurde in november haar beleidsagenda op het gebied van wonen naar de Tweede Kamer. Daarin staan de punten waarmee zij op korte termijn aan de slag gaat.
Een aantal gemeenten wordt geconfronteerd met vragen over het vervallen van de huurtoeslag voor vakantiewoningen. Daarom geven we hier een korte toelichting op de regeling.