Elk jaar leggen gemeenten aan het rijk verantwoording af over de wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang.
De VNG en het ministerie van SZW nodigen gemeenten uit om mee te doen aan een onderzoek naar het bereik van voorschoolse voorzieningen. Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld.
De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen' is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren. De handreiking gaat in op de vraag hoe meer samenhang is te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg.
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Financiële compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan met huisvesting, schulden en zorg.
De VNG maakt zich zorgen over de herstelaanpak van de staatssecretaris van Financiën voor de toeslagenaffaire. Helder en eerlijk communiceren met gedupeerde ouders is wat ons betreft de eerste stap om het vertrouwen in de overheid te herstellen. De VNG heeft het kabinet voorstellen gedaan voor het vervolg.
De PO-Raad kreeg signalen van schoolbesturen dat de noodopvang op veel plekken vol zit en organisatorisch een grote uitdaging is. Daarom heeft de PO-raad een handreiking uitgebracht voor de samenwerking van kinderopvang en onderwijs in noodopvang.
Het kabinet wil het grote onrecht dat ouders is aangedaan in de kindertoeslagaffaire zo veel mogelijk herstellen en soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen. Dit zijn goede intenties, maar de VNG ziet dat deze voor de gedupeerde ouders weer teniet worden gedaan. Het is niet uit te leggen dat de...
Aan gemeenten wordt gevraagd om ouders met een tijdelijke Wlz-indicatie te ondersteunen door middel van SMI (sociaal medische indicatie) tot 1 januari 2023.
Gemeenten gaan hulp bieden aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. De VNG heeft een steunpunt ingericht voor vragen. Voor een optimale ondersteuning ontvangt de VNG graag de gegevens van de contactpersoon. Heeft uw gemeente dit al aan ons doorgegeven?
Om inclusief onderwijs mogelijk te maken is een doorbraak nodig. De VNG geeft 6 actiepunten mee voor het overleg van de Commissie OC&W op 16 november.