Een Sociaal Medische Indicatie (SMI) stelt gezinnen, die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben en vanwege een sociale of medische situatie in een lastige positie zitten, in staat om gebruik te maken van reguliere kinderopvang. De VNG heeft een factsheet opgesteld om gemeenten hierbij te ondersteunen.
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
Onder de titel Zicht op kwaliteit organiseren GGD GHOR Nederland en VNG Naleving op donderdag 14 oktober 2021 het landelijke Congres Toezicht en Handhaving Kinderopvang.
Begin dit jaar hebben het LCTK (GGD GHOR Nederland) en VNG Naleving een evaluatieonderzoek uitgezet naar de werkwijze herstelaanbod voor het toezicht op de kinderopvang. Hieruit blijkt dat gemeenten en GGD’en enthousiast zijn over de inzet van het instrument en hiermee door willen gaan.
Onlangs verscheen het SER-advies 'Een kansrijke start voor alle kinderen: Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar'. Hierin pleit de SER er voor om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de Wet Kinderopvang. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.
De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben invloed (gehad) op de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door gemeenten. Hoe gemeenten en GGD’en dit hebben opgepakt is terug te zien in de jaarverantwoording kinderopvang 2020.
Elk jaar leggen gemeenten aan het rijk verantwoording af over de wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang.
De VNG en het ministerie van SZW nodigen gemeenten uit om mee te doen aan een onderzoek naar het bereik van voorschoolse voorzieningen. Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld.
De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen' is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren. De handreiking gaat in op de vraag hoe meer samenhang is te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg.