Het gaat goed met de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten en GGD’en op de kinderopvang. Dat blijkt uit het Landelijk Rapport 2018 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
Op vrijdag 20 september heeft de VNG samen met PO-Raad, Brancheorgansiatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland de landelijke dag georganiseerd voor Integrale Kindcentra.
De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2020.
Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: 'Wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?' Een unieke coalitie van 20 landelijke partijen start daarom het programma Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd.
Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. Naast de eerder toegezegde € 10 miljoen komt er per 2020 nog € 3 miljoen bij.
Voor het AO Kinderopvang vragen wij samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland aandacht voor enkele onderwerpen uit de eerder opgestelde 'Taskforce Kinderopvang', die als doel heeft de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te stimuleren.
Er wordt vanaf 2019 structureel € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. Dat laat staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer in een brief weten.
Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Over deze problematiek is een infokaart verschenen waarin staat hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken, zonder dat dit kostenverhogend werkt.
In de week van 29 oktober - 1 november vindt er een debat plaats over de Begroting OCW. De VNG brengt de Kamer in een position paper een aantal punten onder de aandacht.
We hebben goed nieuws! Deze week werd bekend dat vanaf 2019 € 10 miljoen extra beschikbaar komt voor toezicht en handhaving op de kinderopvang. De VNG en GGD GHOR Nederland hebben de afgelopen periode zich hiervoor ingespannen en een claim ingediend bij SZW om het gat in de financiën te dichten.