Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was (16 maart t/m 7 juni 2020) ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die zij in die periode wel betaald hebben.
De VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
Op 6 juli sprak een bestuurlijke delegatie van gemeenten met staatssecretaris van Huffelen (Toeslagen) over de toekomst van het Toeslagenstelsel en de brede ondersteuning voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Gemeenten willen deze getroffen groep graag verder helpen.
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het ministerie van OCW. Naar aanleiding van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen om de voorschoolse educatie te versterken.
De invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod voor peuters met een VVE-indicatie blijft 1 augustus. Brancheorganisaties verzochten minister Slob om uitstel. Volgens de minister is dat niet nodig. Uit onderzoek blijkt dat aanbieders en gemeenten al goed op dreef zijn met de invoering.
Gemeenten worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de ouderbijdrage voor voorschoolse educatie, een peuteraanbod en voor kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het ministerie van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat gemeenten hiervoor extra middelen krijgen van het Rijk.
Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is.
Ouders worden opgeroepen hun kinderen vanaf maandag 16 maart thuis te houden van opvang en school, in elk geval tot en met 6 april aanstaande. Dit is vandaag aangekondigd door minister Bruins voor Medische Zorg en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.
Update 13 maart: De Coulanceregeling kinderopvang is uitgebreid naar heel Nederland. Naar aanleiding van de nieuwe RIVM-maatregelen van 12 maart is de coulanceregeling toezicht kinderopvang, die al gold voor Noord-Brabant, met ingang van heden van kracht voor heel Nederland.
‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020.