Op 7 november 2023 heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om het maximum toeslagtarief voor kinderopvang voor 2024 extra te verhogen. Deze voorgenomen wijziging is verwerkt in de VNG Adviestabel 2024. 

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Download de VNG Adviestabel (pdf, 114 kB)

Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximum-uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2024 gebruikt. Dat bedraagt in 2024 € 10,25.

Ouderbijdrage Voorschoolse Educatie (VE) 

De standaard ouderbijdrage voor 1 kind met een aanbod voorschoolse educatie gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week bedraagt bij gezinnen in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 16 uur x € 0,41 = € 262,- per jaar.

Om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) kunnen gemeenten de ouderbijdrage voor deze peuters baseren op een maximale afname van 8 uur en voor de extra 8 uur - die als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 960 uur vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) - geen extra ouderbijdrage in rekening laten brengen. 
In een gemeente met zo’n regeling bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 8 uur x € 0,41 = € 131,- per jaar in plaats van € 262,-.

Meer informatie