Er is een fundamentele herziening van de Participatiewet noodzakelijk in samenhang met o.a. het toeslagenstelsel zodat vertrouwen toeneemt, de menselijke maat geldt en vereenvoudiging plaatsvindt. Hiervoor pleiten de VNG en Divosa in hun reactie op de internetconsultatie maatregelen Participatiewet in Balans.

Bestaanszekerheid borgen met focus op uitvoerbaarheid

Gemeenten willen de bestaanszekerheid van hun inwoners daadwerkelijk kunnen borgen. Naast de inzet voor betaald werk moet er ook aandacht en ruimte zijn voor onder andere passende ondersteuning naar (begeleid) werk, vrijwilligerswerk, opleiding, omscholing of mantelzorg. Met focus op de uitvoerbaarheid zodat onze inwoners ook meer vertrouwen krijgen in de overheid. Gemeenten zien het belang om mensen naar duurzaam werk en participatie te begeleiden. Voor hen is het een stap vooruit dat die taak voortaan gestoeld is op vertrouwen in mensen. 

Duidelijkheid over financiĆ«n gevraagd 

Verbetering van regelgeving is belangrijk maar als er onvoldoende middelen meekomen en daarmee de uitvoeringscapaciteit ontbreekt, kan niet iedere uitkeringsgerechtigde passende ondersteuning krijgen. We dringen daarom aan op een gedegen onderzoek volgens artikel 2 van de FinanciĆ«le Verhoudingswet om daar vooraf duidelijkheid over te verkrijgen.

Beoogde vereenvoudiging niet zichtbaar

Een ander aandachtspunt is dat we in een aantal voorstellen helaas niet de beoogde vereenvoudiging zien. Dit betreft: de 4 weken zoektermijn, het bufferbudget, de jongerennorm en de kostendelersnorm. We missen ook lagere wetgeving en voldoende experimenteerruimte. In onze reactie op de internetconsultatie (zie voor de brief onder Meer informatie) gaan we nader in op deze punten.

Ruimte voor maatwerk nodig

In het geval van bijzondere omstandigheden waarin de wet niet kan voorzien, moet wetgeving ruimte bieden voor maatwerk. Zorg dat maatwerk leveren niet te veel verantwoording vraagt. Zodra de verantwoording complexer wordt, is er minder tijd voor de inwoner en zijn de administratieve lasten nog groter voor inwoner en professional. We doen ook een oproep voor meer budgettaire ruimte om professionals aan te nemen en te scholen.

Meer informatie

De reactie van de VNG en Divosa op de internetconsultatie (pdf, 294 kB) (brief aan minister Carola Schouten) is voorzien van een uitvoeringstoets (pdf, 776 kB) waarin VNG Realisatie heeft onderzocht of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn.