Op 5 september 2022 heeft minister Van Gennip van het ministerie van SZW een brief aan de Tweede kamer gestuurd over de (aanpak van) de personeelstekorten in de kinderopvang. De VNG is verheugd dat de minister op verschillende vlakken stappen onderneemt om het personeelstekort aan te pakken.

Eerste stappen

Het is voor alle partijen, dus ook voor gemeenten, van belang dat de kinderopvang goed functioneert en daarvoor zijn in de huidige arbeidsmarktkrapte stappen noodzakelijk. De maatregelen in de kamerbrief zijn verdeeld over 3 categorieën: nieuw personeel aantrekken, huidige personeel behouden en meer uren werken stimuleren. In totaal worden er 12 acties genoemd. We beseffen dat sommige maatregelen snel geeffectueerd kunnen worden en dat andere maatregelen meer tijd vergen. Met de huidige maatregelen verwachten wij dat de eerste stappen gemaakt kunnen worden. Het personeelstekort is een complex probleem, dat niet op korte termijn opgelost is. Wij zullen de effecten van de maatregelen blijven volgen en met het rijk en de ketenpartners in gesprek blijven hierover. 

Herijkingstracject kwaliteitseisen

Met betrekking tot actie 6 ‘Vervolgtraject na evaluatie IKK’ (zie kamerbrief) loopt er een herijkingstraject voor de kwaliteitseisen. Hier is VNG Naleving bij betrokken. Dit traject is verdeeld in 3 sporen. In het eerste spoor wordt momenteel uitgewerkt welke kwaliteitseisen op korte termijn kunnen worden aangepast om knelpunten weg te nemen. Over het herijkingstraject is meer te lezen in het dossier Herijking kwaliteitseisen dagopvang en BSO na IKK (in map 8 van het forum 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang'). In de VNG-presentatie tijdens de regio-overleggen komend najaar zal hier ook aandacht aan besteed worden. 

Verzachtende of verzwarende omstandigheden

Met betrekking tot actie 7 ‘Werkwijze toezichthouder’ (zie kamerbrief) benadrukken wij nogmaals dat het rekening houden met verzachtende of verzwarende omstandigheden een standaard werkwijze is in toezicht en handhaving. Toezichthouders kunnen in hun beoordeling van een tekortkoming meenemen of er sprake is van verzachtende omstandigheden of niet. Gemeenten kunnen hier vervolgens rekening mee houden in de handhaving. De tekortkoming blijft echter bestaan. Het is daarmee dus geen (structurele) oplossing voor het personeelstekort. 

Meer informatie

Lees hier de kamerbrief 'Aanpak personeelstekort kinderopvang'.