De gemeente Krimpenerwaard roept de VNG op om vast te houden aan de onderhandelingslijn die leidt tot een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd. De motie werd tijdens de ALV op 2 december met 98,47% van de stemmen aangenomen. 

De motie heeft een dubbele boodschap. Enerzijds blijkt hieruit de grote ambitie van gemeenten om de jeugdhulp samen met de partners te verbeteren. Gezien alle problemen die er nu spelen, zien we de urgentie van majeure verbeterstappen. 

Anderzijds kan dit alleen met een adequaat financieel kader, namelijk: 

  • Gemeenten worden, als zij zich hebben ingespannen bij de realisatie van de maatregelen uit de agenda, gecompenseerd voor de feitelijke uitgaven in het kader van de Jeugdwet. 

  • De financiële taakstelling is voldoende onderbouwd en er is sprake van een uitvoerbare agenda. 

  • De uitvoering van de agenda wordt gemonitord door een onafhankelijke commissie die zwaarwegend advies geeft over de door partijen geleverde inspanningen en compensatie van de gemeenten door het rijk.  

Maandag 5 december spreekt de VNG weer met een delegatie van het kabinet. Daar zullen we in lijn met deze kaders het gesprek voeren om zo tot een uitvoerbare Hervormingsagenda Jeugd te komen.