Met de werkgroep Informatiegestuurd handhaven (IGH) hebben we een processchema opgeleverd waarmee gemeenten signalen rondom misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de Participatiewet kunnen registreren. Nu zijn we op zoek naar gemeenten die het processchema willen toetsen en valideren.

Een goed inzicht in signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de Participatiewet ontbreekt

Gemeenten ontvangen signalen over mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen zoals de bijstand. Dit kunnen signalen zijn van ketenpartners, maar ook van inwoners. Uit inventarisaties en gesprekken met gemeenten blijkt dat een goed inzicht in deze signalen ontbreekt. Het is moeilijk om achteraf te achterhalen waar het signaal vandaan is gekomen, van wie dit afkomstig is, welke opvolging het signaal heeft gekregen en in welke systemen ‘iets’ is geregistreerd. 

Dat maakt het lastig om een analyse van gemelde signalen te maken

Zo’n analyse is wel belangrijk omdat een gemeente daarmee inzicht verkrijgt in trends en ontwikkelingen. Gemeenten die wel signalen registreren, benadrukken ook het belang voor andere zaken zoals juiste verslaglegging van eventueel rechtmatigheidsonderzoeken die volgen uit het signaal, het kunnen aanpassen en doorontwikkelen van het handhavingsbeleid en het bepalen van de inzet van handhavingsactiviteiten en capaciteit. 

Help ons mee en leg binnengekomen signalen vast en volg de route in uw organisatie

Om het processchema te kunnen toetsen en valideren gaat u samen met collega’s, zoals de functioneel beheerder van applicaties, de handhaver en de consulent aan de slag. U inventariseert als eerste op welke plekken binnen uw organisatie de signalen binnen komen en wat er dan met het signaal gebeurt. Registreert u al iets of wordt het signaal doorgezet? 

Daarna gaat u het signaal volgen door uw organisatie. Welke route legt het signaal af? Wat registeren we wel en wat niet? En in welke systemen? In deze fase brengt u met behulp van het processchema zowel uw eigen proces als uw informatievoorziening (data en systemen) in kaart en zo toets en valideert u het processchema. 

Meer informatie