De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 19 mei bijeen. Op de agenda onder andere: de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse economie, het Nationaal Programma Warmte Transitie en de problematiek rondom de congesties in de huidige energie-infrastructuur.

Hieronder een korte terugblik op wat in de vergadering hierover werd besproken.

Economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne

De commissie werd uitgebreid op de hoogte gebracht van de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De oorlog heeft ingrijpende economische gevolgen voor de Nederlandse economie. Dat geldt ook voor de bouw: er is sprake van sterk stijgende energieprijzen en toenemende schaarste aan grondstoffen en onderdelen die doorwerkt in de hele toeleverings- en productieketen. Een aantal gemeentelijke ambities komt daarmee in de knel, zoals verduurzaming en realisatie van publieke gebouwen.

Gevolgen oorlog voor Gazprom Energy NL-contracten

De oorlog in Oekraïne heeft ook grote gevolgen voor de Gazprom Energy NL-contracten. Het 5e sanctiepakket dat de EU op 8 april tegen Rusland heeft ingesteld, behelst een verbod op alle overheidsaanbestedingen met een Russische partij. Overheden mogen geen nieuwe opdrachten of concessies aan Russische partijen gunnen en moeten lopende contracten met Russische partijen vóór 10 oktober 2022 beëindigen. De commissie uitte haar zorgen dat het beëindigen van de contracten en het opnieuw weer moeten afsluiten, leidt tot hogere kosten met als neveneffect dat er meer geld naar Rusland gaat. Op dit moment is het zo dat bij het afsluiten van nieuwe contracten er alsnog Russisch gas geleverd wordt. Er is geen garantie dat de nieuwe contracten geen Russisch gas bevatten. Het is van belang dat er een garantie komt, bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat voor niet-Russisch gas.

Nationaal Programma Warmte Transitie

In analogie van het Nationaal Programma (NP) RES wordt er een NP Warmte Transitie voor de gebouwde omgeving opgetuigd. Een aantal bestaande programma’s zal opgaan in dit nieuwe programma. De commissie vindt het positief dat dit landelijk georganiseerd wordt en dat er financiering en ondersteuning voor de regio’s komen.

Congesties in de energie-infrastructuur

De commissie besprak de problematiek rondom de congesties in de huidige energie-infrastructuur. Er werd gediscussieerd over de noodzaak van integrale programmering en het optimaal aanhaken van gemeenten hierin. Daarnaast werd bediscussieerd wat het juiste schaalniveau is om deze problematiek aan te pakken.

Meer informatie