Het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren brachten 2 dagen met elkaar door 'op de hei' om de ambities voor de aankomende periode te concretiseren. Het College vergaderde daarnaast op 1 februari over een aantal zaken waarover we hier berichten.

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Door koplopergemeenten worden deze beproefd en waar nodig verbeterd, daarna kunnen andere gemeenten de toepassing ook gebruiken. Gezamenlijk optrekken binnen het inkomensdomein draagt bij aan een betere en gepersonaliseerde dienstverlening en efficiëntere processen.

GBI kent een Open Source-gedachte waar iedereen straks gebruik van kan maken. Op dit moment zijn er 10 gemeenten die meedoen, dit betreft overigens wel ongeveer 30 procent van de bijstandsgerechtigde inwoners van Nederland. Er wordt advies gevraagd aan het College over het standaardiseren omdat dit zorgt voor gezamenlijk draagvlak richting leveranciers. Na een 2-jarige pilot is een evaluatie gepland om het gebruik bij gemeenten en mogelijke verbreding van de standaard te onderzoeken. Daarna wordt er gekeken naar mogelijkheden om GBI uit te rollen naar alle gemeenten. Wordt vervolgd, dus.

Aandachtspunten vanuit het College:

Goed om nut en noodzaak GBI helder te hebben en wat deze ontwikkeling betekent voor de gemeenten die nog niet meedoen, maar hoe worden die gemeenten meegenomen? Daarnaast moet kritisch gekeken worden of een standaard de oplossing is voor dit vraagstuk: zijn er geen andere mogelijkheden om gemeenten mee te krijgen? 

VNG-essay omgekeerde doorbraak bestaanszekerheid

Er zijn op dit moment veel crises met vaak gevolgen voor de bestaanszekerheid. Gemeenten zien dat niet alleen mensen met een minimuminkomen maar ook mensen met een hoger inkomen vaker in de problemen komen. Vanuit het domein werk en inkomen worden reparerende en compenserende maatregelen getroffen terwijl onderliggend iets groters aan de gang is, met veel onzekerheden voor mensen (denk aan een laag minimumloon en de toeslagen). Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening.

De VNG/gemeenten willen met de publicatie van een essay over bestaanszekerheid de leiding nemen en de discussie openen. Belangrijk is om de basis op orde te brengen zodat inwoners de overheid minder nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door via een nieuw sociaal akkoord met alle uitvoerders samen te werken aan een systeem voor bestaanszekerheid. Gemeenten kunnen dan terugschakelen naar die paar procent mensen die de hulp nog echt nodig hebben.

Aandachtspunten vanuit het College:

Een goede beweging, het is belangrijk om dit onderwerp op een nieuwe manier te benaderen en erover na te denken. Het leeft erg onder inwoners en raakt hen direct. Het College denkt graag aan de voorkant mee over de knelpunten en dilemma’s in de uitvoering. Kijken naar wat er nodig is maar juist ook naar bestaande kanalen die gemeenten al gebruiken en daarmee experimenteren. Ook is dit een onderwerp waarbij het belangrijk is om met de betreffende beleidscommissie op te blijven trekken en te kijken hoe beleid en uitvoering elkaar beïnvloeden. Ook hier geldt: wordt vervolgd!

Proposities GGU-kadernota 2024

Het College kreeg presentaties van de proposities voor de GGU-kadernota voor 2024. Dit zijn: Ontwikkelagenda gezond leven IZA/GALA, de Hervormingsagenda Jeugd, de programma’s fysieke leefomgeving, collectieve inkoop, VNG Academie, en arbeidsmarktvraagstukken.

Aandachtspunten vanuit het College:

Het College heeft veel waardering voor het werk en is nieuwsgierig naar hoe het in lijn ligt met de ambities van het College. Ook goed om te kijken naar wat de proposities betekenen voor de inwoners en hoe het de gemeenten ontzorgt om het in de uitvoering beter te doen, wat is de winst om deze proposities gezamenlijk op te pakken? Hierin kijken of en wat de behoeften zijn van de gemeenten zodat er draagvlak ontstaat, als VNG zorgen dat je aan de voorkant komt en gemeenten op de hoogte zijn dat de VNG hiermee bezig is. De proposities worden de komende maanden verder uitgewerkt en komen weer terug op de agenda van het College.