Bij gemeenten heerst nog steeds onduidelijkheid over de structurele financiering van de onderwijsroute. Daardoor verkeren inburgeraars en gemeenten in onzekerheid. De VNG roept het rijk op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en voor 1 juli de financiering van de onderwijsroute te garanderen.

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie op de inburgering van nieuwkomers. Gemeenten hebben steeds gepleit voor een uitvoerbare én betaalbare Wet Inburgering, zodat ze kunnen doen wat nodig is voor de integratie van nieuwkomers. De onderwijsroute - het traject dat gemeenten inburgeraars aanbieden ter voorbereiding op het reguliere onderwijs - is cruciaal voor een goede en duurzame inburgering. De financiële onzekerheid van gemeenten over de bekostiging van dit traject gaat ten koste van de inburgeraars en de partners waarmee gemeenten samenwerken.

Stijgend aantal inburgeraars

Tot op heden is er één keer een bedrag toegekend voor de onderwijsroute in 2022 van € 24 miljoen. Dit bedrag biedt geen mogelijkheid voor gemeenten om meerjarige contracten (van 4 tot 6 jaar) af te sluiten met het onderwijsveld. Zeker niet nu we in een opvangcrisis zitten waarbij een groot aantal asielzoekers in aanmerking zal komen voor een verblijfsstatus. Gemeenten moeten de komende jaren dus een stijgend aantal inburgeraars een passende inburgering en integratie aanbieden.

Inburgeraars in de wachtstand

De onderwijsroute is een essentieel onderdeel van de Wet Inburgering voor de verdere integratie van de nieuwkomer in Nederland. Niet goed voorbereid zijn op het reguliere onderwijs betekent dat de inburgeraar in de wachtstand zit. Daarbij is het ook maatschappelijk onverantwoord met deze huidige krappe arbeidsmarkt waarbij we in zoveel sectoren tekorten aan arbeidskrachten hebben.

De VNG gaat ervan uit dat de rijksoverheid een betrouwbare en faciliterende partner is. Wij ervaren de laatste maanden echter geen luisterend oor, maar een dichte deur en een niet transparant proces. In plaats daarvan willen wij graag samenwerken aan het realiseren van een robuust en uitvoerbaar stelsel, dat bijdraagt aan een goede integratie van inburgeraars en het creëren en behouden van draagvlak in de samenleving.