Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Daarvoor is in totaal € 17,13 miljoen uitgetrokken. De regeling voor de specifieke uitkering (Spuk) ter bekostiging van de IDO's is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Lokale aanpak op maat

Door de regiefunctie bij gemeenten te leggen, wordt een lokale aanpak op maat beoogd die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. 

Volgens de regeling moet de gemeente de specifieke uitkering besteden aan:

  • De financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid;
  • De promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners;
  • Het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

Reactie op VNG inbreng consultatie

De VNG vroeg, in het kader van de consultatie omtrent de regeling, aandacht voor de indexering van de middelen en om een evaluatie. BZK kan de middelen niet op voorhand indexeren, omdat het budget voor de IDO’s de komende jaren vastligt. Wel worden op grond van de SPUK € 2,53 miljoen meer verstrekt dan de afgelopen jaren. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners dat maximaal vbo of mavo (nu vmbo) heeft afgerond.

BZK zal de exploitatiekosten en de maatschappelijke kosten en baten van de IDO’s laten onderzoeken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de nieuwe financieringssystematiek. In de jaren daarna zullen de inkomsten en uitgaven van de Informatiepunten nauwgezet door het ministerie worden gevolgd.

Overbruggingsregeling

Gemeenten nemen de financieringsrol over van de Koninklijke Bibliotheek (KB). BZK biedt aan bibliotheken een overbruggingsregeling van € 2,69 miljoen om te voorkomen dat liquiditeitsproblemen ontstaan en de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Bibliotheken hoeven geen actie te ondernemen om deze subsidie te verkrijgen.

Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) voor gemeenteambtenaren

De VNG heeft een handreiking (pdf, 579 kB) gepubliceerd met daarin:

  • algemene informatie over de inrichting en werkzaamheden van de IDO’s;
  • praktijkvoorbeelden die een beeld geven van bestaande IDO’s;
  • de rollen die een gemeente vervult richting de IDO’s en
  • handvatten en tips voor het vervullen van de nieuwe rol van financier van de IDO’s.

Bijeenkomsten

Het VNG-project Lokale regie op IDO’s ondersteunt gemeenten bij de nieuwe taak door het bevorderen van kennisuitwisseling via webinars en bijeenkomsten. Op vrijdagochtend 27 januari 2023 is er het webinar 'Informatiepunten digitale overheid onder lokale regie, wat betekent dat?'. In het webinar is ook aandacht voor de SPUK.  Houd de website in de gaten voor meer bijeenkomsten of word lid van het VNG-forum Digitale inclusie.

Meer informatie

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (Staatscourant 2022, 33992)