Zoals al bericht, heeft staatssecretaris Van Ooijen in het bestuurlijk overleg Wmo van 15 februari zijn voornemen toegelicht om niet verder te gaan met het wetsvoorstel resultaatgericht werken. In een vervolgaanpak worden opties voor een passende invulling van de ideeën achter resultaatgericht werken verkend.

Gevolgen voor gemeenten

Reden van het voornemen van de staatssecretaris is dat partijen het niet eens zijn hoe de rechtszekerheid voor de cliënt in het wetsvoorstel gewaarborgd moet worden. Dat heeft er mede toe geleid dat er naar verwachting zowel maatschappelijk als politiek geen draagvlak is voor het wetsvoorstel. Het lijkt erop dat gemeenten die resultaatgericht werken deze werkwijze niet kunnen voortzetten.

Gemeenten zullen in het licht hiervan zelf een keuze moeten maken hoe zij hun beleid herzien. Tegelijkertijd is er tijd nodig om juridisch én inhoudelijk robuuste alternatieven te onderzoeken, uit te werken en te implementeren. De hieronder beschreven vervolgaanpak sluit hierop aan.

Vervolgaanpak: verkennen en uitwerken van opties

Uit reacties op onze eerdere berichtgeving blijkt dat gemeenten en aanbieders zich afvragen of - en zo ja, hoe - dit aanpassing vraagt van lopende prestatie- of resultaatgerichte contracten. En ook wat ze bij een nieuwe aanbesteding het beste kunnen doen. De meeste gemeenten willen de voordelen van resultaatgericht werken (bijvoorbeeld bij huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding) behouden. 

In gesprekken van de VNG en het ministerie van VWS met gemeenten en aanbieders worden verschillende opties geopperd voor een wel passende invulling van de ideeën achter resultaatgericht werken (o.a. bandbreedte en taakgericht inkopen). De VNG en het Ketenbureau i-Sociaal Domein (in dit geval het Regioteam Opdrachtgever- & Opdrachtnemerschap Jeugdwet en Wmo) hebben afgesproken om mogelijke opties nader te verkennen en verder uit te werken.

Rond de zomer advies aan gemeenten en aanbieders

Op basis van de verkenning wordt rond de zomer een onderbouwd advies voor gemeenten en aanbieders opgeleverd (uitgewerkt in een handreiking/modellenboek). In dit traject zullen we de samenwerking zoeken met gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties. We zijn nog met VWS in overleg over de rol van het ministerie in dit traject.

Advies aan gemeenten die bezig zijn met resultaatgerichte aanbesteding

Gelet op de hier geschetste aanpak kunnen we ons voorstellen dat gemeenten geen overhaaste beleidswijzigingen doorvoeren en de resultaten van het traject afwachten. We adviseren gemeenten die met een resultaatgerichte aanbesteding starten of bezig zijn, terughoudend te zijn en in ieder geval een afspraak over een mogelijke wijziging van de aanpak rond resultaatgericht beschikken op te nemen in nieuw te sluiten contracten.

Ondersteuning nodig of bijdrage leveren?

Kunt u ondersteuning gebruiken bij de verduidelijking of toepassing van het beschreven traject? Of wilt u als gemeente of aanbieder een bijdrage leveren aan de nadere uitwerking? Neem dan contact op met het Regioteam Opdrachtgever- & Opdrachtnemerschap. Regioadviseur Peter Paul Doodkorte is hiervoor het eerste aanspreekpunt, hij is bereikbaar via peterpaul.doodkorte@i-sociaaldomein.nl of tel. 06 53 16 5996.