Gemeenten hebben de mogelijkheid om jeugdhulp in te kopen buiten de landsgrenzen. In 2017 is hiervoor een afsprakenkader verschenen, hiervan is nu een herziene versie gemaakt. Het afsprakenkader is opgesteld door het Platform Jeugdhulp in het Buitenland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de VNG.

Herziene versie Afsprakenkader Buitenlands Zorgaanbod Jeugd (pdf, 136 kB) 

IGJ niet bevoegd

Inkoop van jeugdhulp in het buitenland is soms nodig wanneer jeugdigen die hulp nodig hebben in het buitenland verblijven of wanneer is geconstateerd dat zij de hulp het beste in het buitenland kunnen ontvangen. De landen waar gemeenten jeugdhulp kunnen inkopen zijn de landen die behoren de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. De IGJ heeft geen bevoegdheden om in deze landen toezicht te houden op de kwaliteit van de jeugdhulp.

Afsprakenkader om kwaliteitstandaarden te borgen

Om de kwaliteit van de in het buitenland geboden hulp toch te kunnen waarborgen, heeft de VNG indertijd besloten om in samenwerking met de IGJ en het Platform Jeugdhulp in het Buitenland een afsprakenkader op te stellen voor jeugdigen die in het buitenland hulp krijgen. Wanneer gemeenten het afsprakenkader toepassen dan zijn de kwaliteitstandaarden waaraan jeugdhulp in Nederland moet voldoen ook geborgd voor jeugdhulp die in het buitenland wordt gegeven.

Afsprakenkader geëvalueerd en herzien

Het afsprakenkader uit 2017 is onlangs geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek onder andere dat gemeenten ook direct en zonder tussenkomst van een Nederlandse jeugdhulpaanbieders jeugdhulp in het buitenland inkopen. Het afsprakenkader is op die situatie aangepast. Juist bij directe inkoop van jeugdhulp in het buitenland is het van belang dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders in het buitenland op de hoogte zijn van het bestaan van dit afsprakenkader en het toepassen bij het maken van inkoop afspraken.