Met de nieuwe Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden krijgen gemeenten de mogelijkheid om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verhogen. De VNG heeft daarvoor een nieuwe modelverordening opgesteld.

Op 17 september trad de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking. Deze regeling bevat regels over de wijze waarop provincies, gemeenten en waterschappen het vermogen en de kosten van bestaan kunnen vaststellen voor de beoordeling van het recht op kwijtschelding van belastingen. Nieuw is dat de raad kan bepalen dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt verhoogd. De Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden vervangt de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Op de genoemde punten na is de regeling hetzelfde als haar voorganger.  

Verhoging vermogensnorm voor álle belastingschuldigen

Het kabinet besloot de algemene verhoging van de vermogensnorm niet te beperken tot enkel AOW-gerechtigden en duurzaam arbeidsongeschikten, zoals eerder het plan was. De algemene verhoging bedraagt maximaal € 2.000 bovenop de reguliere vermogensnorm. Dit betekent dat als de provincie, gemeente of het waterschap ervoor kiest de vermogensnorm op te hogen iedere belastingschuldige recht heeft op een verhoging van de vermogensnorm. Wel hangt de verhoging van de vermogensnorm af van de leefsituatie van de belastingschuldige (echtgenoten, alleenstaanden of alleenstaande ouders).

Modelverordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De VNG heeft een nieuwe modelverordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen opgesteld. Deze vervangt de Model Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. In de nieuwe modelverordening is de mogelijkheid om ruimere vermogensnormen toe te passen opgenomen. De tekst van de modelverordening met de bijbehorende toelichting kunt u raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving of hieronder downloaden.

Meer informatie