In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken verschillende zorgpartijen, waaronder gemeenten, afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. De ALV van de VNG stemde vandaag in met het IZA en het verder uitwerken en afsluiten van het GALA.

Een beweging van ‘zorg naar gezondheid’

Zowel IZA als GALA passen in een beweging van ‘zorg naar gezondheid’ die door veel gemeenten al is ingezet. Het IZA, een vastgesteld onderhandelaarsakkoord, bevat afspraken tussen 13 partijen over het toegankelijk en beheersbaar houden van de zorg.

In het GALA maken het rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken over preventie, versterking van de sociale basis, en sport & bewegen. Deze afspraken wordt de komende weken nader uitgewerkt en in de loop van december in bestuurlijk overleg vastgesteld.

Samenhang met structurele oplossing financiële positie gemeenten

De financiële afspraken zijn op onderdelen (nog) onvoldoende uitgewerkt om volledig dekkend te zijn. De VNG zal in de onderhandelingen met het rijk de druk houden op het vervolg van de gesprekken over structurele oplossingen voor de financiële positie van gemeenten.

Dit geldt in het bijzonder voor de verdere uitwerking van de afspraken over het ‘ravijn 2026’ en het Wmo-abonnementstarief. Voor het VNG-bestuur is daarom de midterm review van het IZA (2024) een weegmoment voor het voortzetten van deelname aan het IZA en GALA. Het besluit hierover zal het bestuur in 2024 voorleggen aan de ALV.

De winst van het sociaal domein: belang en rol van gemeenten

De inhoudelijke afspraken in het IZA en GALA zijn een directe uitwerking van de voorstellen die de gemeenten in de Propositie ‘De winst van het sociaal domein’ hebben gedaan. Gemeenten hebben een groot belang bij een goed zorgstelsel en bij een goede samenwerking met partijen in de zorg.

En gemeenten hebben het zorgdomein ook iets te bieden: door een goede samenwerking met de eerstelijnszorg kan de druk op het zorgstelsel verlicht worden. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventief gezondheidsbeleid.

Meer informatie

ALV-voorstel, toelichting  en (financiële) afspraken IZA en GALA (pdf, 196 kB)